I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor Avocat Moderator | august 18 , 2014 | 0

Regulile esenţiale se regăsesc în dreptul material – Codul civil. Proprietatea comună presupune că dreptul de proprietate privată are doi sau mai mulţi titulari.

Formele proprietăţii comune Proprietatea comună are următoarele forme: • proprietatea pe cote-părţi (coproprietatea), care poate fi obişnuită sau forţată • proprietatea în devălmăşie (devălmăşia). În cazul coproprietăţii, prin partaj, bunul sau bunurile stăpânite în comun pe cote-părţi sunt împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv aspra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii; în cazul încetării devălmăşiei (bunul sau bunurile stăpânite în comun de mai multe persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate) se poate realiza partajul astfel încât asupra bunului sau bunurilor va exista un drept de proprietate exclusiv.

În cazul partajului de bunuri comune ale soţilor se aplică regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale convenţiilor matrimoniale şi la efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi. Când poate fi cerut partajul? De regulă partajul poate fi cerut oricând, cu excepţia situaţiei în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească. Partajul poate fi suspendat prin convenţie încheiată în formă autentică şi supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, pentru o perioadă de maxim 5 ani; poate fi suspendat şi prin hotărâre judecătorească pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave celorlalţi coproprietari. Felurile partajului Partajul poate fi convenţional (prin bună învoială) sau judiciar (prin hotărâre judecătorească); dacă un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciţiu ori are capacitate de exerciţiu restrânsă, partajul va putea fi făcut prin bună învoială numai cu autorizarea instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a ocrotitorului legal. În cazul proprietăţii periodice şi în celelalte cazuri de coproprietate forţată, partajul este posibil numai prin bună învoială; partajul prin bună învoială poate fi desfiinţat pentru aceleaşi cauze ca şi contractele; partajul făcut fără participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absolută. Partajul este inadmisibil în cazul coproprietăţii forţate; cu toate acestea, partajul poate fi cerut în cazul părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci când aceste părţi încetează de a mai fi destinate folosinţei comune.

Partajul este inadmisibil în situaţia uzucapării bunului de către unul dintre coproprietari. Modalităţile de partaj Partajul poate fi realizat: • în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar; • atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora; • vânzarea bunului şi distribuirea preţului: vânzarea bunului se face în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, iar distribuirea preţului către coproprietari se va realiza proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

Drepturile creditorilor Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului. Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, să intervină, pe cheltuiala lor, în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot, însă, să atace un partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut în lipsa lor şi fără să se ţină seama de opoziţia pe care au făcut-o, precum şi în cazurile când partajul a fost simulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să intervină în proces

. Efectele partajului Dreptul de proprietate asupra bunurilor partajate se naşte de la data stabilită prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărţelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară. Actele încheiate, în condiţiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul comun rămân valabile şi sunt opozabile celui căruia i-a fost atribuit bunul în urma partajului. De regulă, între coproprietari există obligaţia de garanţie pentru evicţiune şi vicii ascunse, în limita cotelor-părţi; coproprietarii nu datorează garanţie dacă prejudiciul este urmarea faptei săvârşite de un alt coproprietar sau dacă au fost scutiţi prin actul de partaj

Sursa: CSM

Autor Avocat Moderator | august 14 , 2014 | 0

Cabinetul de Avocatura LEON & ASOCIATII, printre aproape toate domeniile de practica, se ocupa si cu INFIINTARE FIRME IN REGIM DE URGENTA.

In ceea ce priveste executarea operatiunilor ONRC de catre cabinetul LEON & ASOCIATII avem urmatoarele atributii:

– Infiintare Firma in regim de urgenta (onorariu, fara taxe Registrul Comertului).

–  Redactare (act constitutiv, contract comodat sediu, declaratii, cereri Registrul Comertului)

–  Infiintare ONG (asociatie, fundatie, club sportiv) Infiintare firma Inregistrare PFA si Intreprinderi individuale Extindere obiect de activitate CAEN

–    Suspendare activitate Schimbare sediu social

–    Schimbare administrator Cesiune parti sociale Majorare capital social

–   Schimbare denumire/emblema firma Schimbare activitate principala a societatii

–   Actualizare date identificare fondatori Prelungire mandat administrator

–   Prelungire sediu social Prelungire durata de functionare societate Schimbare sediu social

–  Deschidere/radiere punct de lucru

–   Dizolvare voluntara firma Fuziune/divizare firma Mentiuni schimbare date de identificare ale asociatilor

Autor Avocat Moderator | august 4 , 2014 | 0
Atentie! incepand cu 12 septembrie 2014 se vor modifica taxele pentru anumite categorii de vize. Aflati mai multe la http://go.usa.gov/yGFP
Începând cu Noiembrie 2014 Ambasada Canadei in Romania si-a externalizat serviciul de obținere a tuturor tipurilor de viza.
Astfel viza poate fi obținută in 2 moduri: aplicare online a întregii proceduri sau depunere fizica a dosarului după completarea formularului standard  online.
Timp de procesare: poate dura intre 14 zile si 2 luni din momentul in care avem toate informațiile necesare. Pentru completarea formularului sunt necesare următoarele informații: date personale aplicant si familie inclusiv părinți, frați si surori.
Date despre: studii, ultimele locuri de munca, stagiu militar daca exista plus alte date pe care pe vom analiza in funcție de situația Dvs concretă.
Vizele se pot obtine prin intermediul nostru de la orice misiune diplomatica sau oficiu consular canadian din strainatate. Noi va oferim suport din primele clipe si pana la ridicarea vizei.
Astfel va oferim: stabilirea concretă a eligibilitatii dvs. Pentru obținerea vizei, completare formular si obținere cod bare in funcție de datele furnizate, întocmire dosar si depunere, va oferim  pregătirea  privitoare la ținuta si comportamentul ce trebuie deținute de orice aplicant in fata ofiterului cu care se  va susține interviul. De asemenea noi va ridicam si pașaportul cu viza aplicată după ce este procesat. Tot ce trebuie sa faceți dvs. este sa ne oferiti informațiile necesare completării dosarului si sa va prezentati la interviu. 

Autor Avocat Moderator | august 1 , 2014 | 0

A FOST CASTIGATA lupta cu AVAS (FNI), (singurul proces castigat impotriva AVAS-ului de pe rolul Tribunalului Bucuresti)

Acest domn nu si-a asigurat apararea in prima faza cand AVAS-ul a formulat contestatie la executare, instanta dandu-i castig de cauza, fiind in situatia de a restui banii obtinuti de la AVAS in urma executarii silite.

In faza a doua AVAS-ul a solicitat instantei Intoarcerea executarii silite, iar cu ajutorul cabinetului nostru a reusit sa castige procesul, obtinand compensarea celor doua creante dar si cheltuieli de judecata.

Mai jos exista solutia instantei.

Solutia pe scurt:
Admite cererea Dispune întoarcerea executării silite şi obligă pârâtul D. M. la plata sumei de 12.110,27 lei către reclamantă. Compensează creanţele reciproce ale părţilor până la concurenţa sumei de 10.668 lei şi obligă intimatul la plata sumei de 1442,27 lei cheltuieli de executare precum şi a sumei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei de 12.110,27 lei de la data de 05.07.2010 la data de 10.06.2014 precum şi a sumei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei de 1442,27 lei de la data de 10.06.2014 şi până la data achitării integrale a debitului. Admite excepţia lipsei calităţii procesaule pasive a pârâtului BEJ D . Respinge cererea formulatăîmpotriva acestui pârât pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Obligă reclamanta la plata sumei de xxxx lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 .06.2014

fni 1111111 fni 2222222

 

 

 

 

 

 

 

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti