I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor av. Carmen Leon | octombrie 12 , 2014 | 1

Conversia creditelor din valuta in lei. Conditiile in care s-ar putea realiza conversia creditelor din valuta (CHF, euro, dolari) in lei

 

Conform Directivei 2014/17/UE, „cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb a pietei aplicabilă în ziua aplicării conversiei, dacă contractul de credit nu specifică altfel.

Aceasta directivă europeană urmeaza sa fie transpusă în legislaţia naţională în termen de doi ani, respective pana in martie 2016.

Senatul a adoptat o propunere legislativa, aflat acum in dezbaterea Parlamentului, avand in vedere si propunerile BNR, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 50/2010 privind contractele pentru consumatori, care prevede posibilitatea conversiei creditelor din valuta in lei, fara mentinerea altor costuri (comisioane).

Propunerea legislativă prevede includerea unor clauze în contractele de credit încheiate în valuta prin care se instituie dreptul consumatorului de a opta pentru convertirea creditului într-o monedă alternativă, fără comisioane, şi se stabileşte la cursul de schimb la care se efectuează conversia.

Aceasta poate să fie moneda în care în principal consumatorul îşi are veniturile, fie moneda statului membru UE în care consumatorul fie şi-a avut reşedinţa la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie îşi are reşedinţa în prezent, sau orice altă monedă solicitată de consumator.

Instituţia de credit trebuie sa avertizeze consumatorul, în cazul în care ratele periodice variază cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit şi moneda naţională,  acesta putând să opteze pentru convertirea în moneda care îl avantajeză mai mult, fără a dăuna principiilor legilor şi reglemetărilor interne ale instituţiilor bancare

Cursul de schimb la care se efectuază conversia este rata de schimb a pieţei, aplicabilă în ziua realizării conversiei, dacă în contractul de credit nu se specifică altfel.

Aceste prevederi se aplică şi contractelor de credit aflate în curs de derulare, creditorii având obligaţia ca, la solicitarea consumatorilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, să asigure conformitatea contractului cu aceste prevederi.

Subiectul conversiei creditelor este disputat in prezent si in instante.

In procesul de la Galati, este vorba despre un credit in CHF in care Volksbank a inserat o clauza potrivit careia banca are dreptul, dar nu si obligatia, de a converti creditul din CHF in RON, in situatia in care cursul valutar se va majora cu mai mult de 10% fata de momentul acordarii creditului.

Cursul CHF/RON a crescut cu peste 10% in octombrie 2008, fara ca banca sa-l converteasca in lei, nici din proprie initiativa, nici la cererea clientului, motiv pentru care judecatorii au hotarat ca este vorba de o clauza abuziva a bancii si au decis efectuarea conversiei la cursul din data acordarii plus 10%, asa cum era stipulat in contract. Aceste este un caz particular, ce nu poate constitui o referinta pentru toate creditele.

Aceasta clauza din contract, exista in putine contracte de credit, atat la Volksbank cat si la alte banci. In majoritatea contractelor in valuta se prevede doar faptul ca imprumutul se ramburseaza in valuta in care s-a acordat, la cursul zilei in care se platesc ratele lunare, iar clientul suporta riscul valutar.

 

 

Autor av. Carmen Leon | octombrie 12 , 2014 | 2

 

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenţei;
 • Procedura de inscriere la masa credala;
 • Iniţierea şi susţinerea procedurii insolvenţei voluntare;
 • Asistenţă juridică în cazul proceselor în care se pune problema angajării răspunderii persoanelor fizice din cadrul debitorilor persoane juridice;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cazul bancrutelor şi a altor infracţiuni din materia insolvenţei;
 • Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere raspunzatoare pentru insolventa debitorului;
 • Asistenta si reprezentare in adunarea/comitetul creditorilor;
 • Asistenta si reprezentare in fata administratorului/lichidatorului judiciar;
 • Reprezentare si asistenta in faza reorganizarii judiciare si a falimentului;
 • Finalizarea procedurii insolventei;

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 2

Abuzul de drept procesual.  Abuzul de drept procesual se poate manifesta sub multiple forme, cum ar fi: efectuarea unui act procedural în scopul tergiversării judecării procesului sau numai pentru a pune în dificultate partea adversă în probarea unor situaţii; cererea de măsuri asigurătorii excesive, care, prin numărul şi importanţa lor, depăşesc sfera interesului legitim privind conservarea creanţei deduse în faţa instanţei; introducerea contestaţiei la executare exclusiv în scopul şicanării creditorului şi întârzierii punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti; promovarea unei acţiuni în stabilirea paternităţii făcută în scopul şantajării pârâtului, care, în eventualitatea admiterii acţiunii respective, ar fi pus într-o situaţie neplăcută în propria-i familie sau la locul de muncă; promovarea cu rea-credinţă a unei acţiuni în pretenţii de către un creditor a cărui creanţă a fost onorată, dar care încearcă pe această cale să obţină o nouă plată; exercitarea cu mare întârziere a apelului sau a recursului de către partea ce a fost prezentă la pronunţarea hotărârii, profitând de faptul că hotărârea nu i-a fost comunicată, dacă aceasta este făcută în mod deliberat, cu scopul de a obţine despăgubiri cât mai mari.

De asemenea, există Abuzul de drept procesual chiar atunci când titularul unui drept subiectiv promovează o acţiune în justiţie, aparent întemeiată, dar care, prin referire la comportamentul pârâtului, se relevă a fi inutilă. Uneori, chiar legea califică anumite acte ca abuzive; de exemplu, în cazul declinării competenţei, trimiterea dosarului instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent nu este împiedicată de exercitarea recursului de către partea care a invocat excepţia de necompetenţă ce a fost admisă. Potrivit legii, Abuzul de drept procesual se sancţionează, în principiu, cu obligarea la despăgubiri a celui vinovat de săvârşirea lui; pentru a nu se încălca principiul disponibilităţii, despăgubirile vor fi acordate numai la cerere, nu şi din oficiu. Intrucât niciun text de lege din Cod de proc. civila, nu se referă la condiţiile răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuzivă a unui drept procesual, se vor aplica regulile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie (art. 998 C. civ.); în cazul în care despăgubirile nu se solicită în procesul în care partea a folosit abuziv dreptul procedural, partea interesată poate să le pretindă pe calea unui proces separat, în termenul de prescripţie extinctivă de trei ani, care începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea.
Pe lângă obligaţia de a plăti despăgubiri, partea care a folosit anumite drepturi procesuale cu rea-credinţă, cum ar fi: introducerea unor cereri vădit netemeinice, formularea unei cereri de recuzare sau de strămutare, obţinerea citării prin publicitate a oricărei părţi, obţinerea de către reclamantul căruia i s-a respins cererea, a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit, contestarea scrierii sau semnăturii unui înscris, poate fi sancţionată cu o amendă civilă, în cuantumul stabilit de lege. Codul de procedură civilă prevede şi o serie de sancţiuni specifice: revenirea asupra asistenţei juridice gratuite încuviinţate şi obligarea părţii la plata sumelor datorate, dacă instanţa constată că cererea de asistenţă a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului; suspendarea judecăţii în situaţia când părţile exercită abuziv dreptul de a obţine amânarea; trimiterea dosarului la instanţa competentă înainte de rămânerea irevocabilă a hotărârii de declinare a competenţei, în cazul în care calea de atac a recursului a fost exercitată de către partea care a obţinut declararea necompetenţei; neacordarea cheltuielilor de judecată dacă pârâtul a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului. Actul de procedură abuziv va fi lipsit de efectele contrarii scopului pentru care dreptul exercitat abuziv a fost recunoscut; dacă actul abuziv are o existenţă de sine stătătoare, sancţiunea va lovi numai acest act, iar în cazul în care el stă la baza unor alte acte de procedură, atât actul abuziv, cât şi cele ulterioare vor fi lipsite de eficienţă (de exemplu, în cazul în care pârâtul dovedeşte că a fost citat prin publicitate cu rea-credinţă).

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 0

SERVICII JURIDICE DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Consultanta juridica pentru autoritatea publica în fazele premergatoare emiterii actului administrativ.
 • Consultanta juridica in ceea ce priveste raportul clientului cu autoritatile publice centrale si locale.
 • Asistenta juridica si reprezentarea persoanelor fizice si juridice în fata instantei de contencios administrativ si fiscal, in toate fazele procesuale;
 • Redactare actiuni indreptate impotriva autoritatilor publice centrale sau locale;

Procese castigate de cabinetul nostru:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000324066&id_inst=2

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 0

SERVICII JURIDICE DREPTUL MUNCII

 • desfacerea contractului de munca;
 • recuperarea prejudiciilor patrimoniale produse de angajat;
 • contracte de munca ( individuale, colective, etc);
 • fisa postului;
 • regulament de ordine interioara;
 • litigii de munca;

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 0

SERVICII JURIDICE DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 • măsuri ȋmpotriva contrafacerii și publicității mincinoase;
 • asistenta si reprezentare in elaborarea si redactarea opozitiilor si contestatiilor OSIM , contractelor, acordurilor, notificarilor, cererilor de chemare in judecata;
 • ȋnregistrarea și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală – Reprezentare în relaţiile cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);
 • litigii de proprietate intelectuală și concurență;

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 4

DREPT LOCATIV

 • Consultatii juridice drept locativ;​
 • Actiuni de reintegrare locativa;
 • Evacuari persoane care ocupa abuziv o locuinta;
 • Chirii;
 • Rezilieri contracte;
 • Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice specifice dreptului locativ;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad pentru:​
 • Evacuarea locatarului;
 • Constatarea starii locuintei inchiriate;
 •  Abuzul de folosinta, schimbarea destinatiei sau structurii interioare a locuintei inchiriate;
 • Relatiile dintre Asociatia de Proprietari si membrii asociatiei;
 • Litigii referitoare la plata cheltuielilor comune.​

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 0

DREPT CONTRAVENTIONAL

 • Consultanta juridica si reprezentarea clientilor in litigii impotriva proceselor verbale de contraventie din domeniul rutier
 • Plângeri contravenţionale / lipsa rovinietei, amenzi multiple;
 • Contestaţii la executare;

Procese castigate de cabinetul nostru:

procese verbale multiple pentru lipsa rovinietei, toate anulate

http://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000044914&id_inst=93

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000047139&id_inst=1748

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000074711&id_inst=302

 

Autor av. Carmen Leon | octombrie 5 , 2014 | 0

SERVICII JURIDICE DREPT COMERCIAL

– înfiintari societati comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) si asociatii familiale;

– recuperare creante comerciale;

– autorizare persoane fizice;

– redactare si certificare contracte de societate si statute de societati comerciale;

– redactare si certificare acte aditionale;

– înregistrare mentiuni;

– înfiintare puncte de lucru, filiale, reprezentante etc.;

– reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului;

– asistenta juridica în cazul lichidarii judiciare;

– asistenta si reprezentare în fata lichidatorilor judiciari si a judecatorului sindic;

– consultanta juridica în activitatea curenta;

– redactare/avizare contracte comerciale;

– asistenta în cadrul negocierilor;

– asistenta si reprezentare în litigii comerciale;

– asistenta si reprezentare în faza de executare silita;

– asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase;

– asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj comercial;

– mediere conflicte, conciliere;

– realizare/avizare proiecte de finantare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subventionate etc.);

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti