I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor Avocat Moderator | septembrie 21 , 2014 | 112

Pentru consultanta juridica, va rugam sa trimiteti problema dvs. in scris la adresa de email: avocat_leon@yahoo.com sau pe site si sa achitati onorariul pentru consultanta on line in cuantum de 250 lei in contul

IBAN  RO12RNCB0278000439710011 , BCR Sucursala Serban Voda, Bucuresti. Titular: Leon Carmen Mirela, reprezentand consultanta juridica.

Nu acordam consultatii juridice gratuite!

 

Uzufructul – dezmembrămământ al dreptului de proprietate.

Dreptul de proprietate este un drept complet conferind cele trei atribute cunoscute: usus, fructus şi abusus adică posesia, folosinţa şi dispoziţia. Este însă posibil ca proprietarul să păstreze numai o parte din atributele proprietăţii, cealaltă parte aparţinând altei  persoane care va fi, la rândul ei, titular de drepturi reale cunoscute sub denumirea de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Acestea sunt: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de superficie.

Potrivit art. 703 coroborat cu art. 551 pct. 3 Cod civil, uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa, drept ce îl exercită cel mult până la încetarea sa din viaţă sau în cazul persoanelor juridice pe o perioadă de maxim 30 de ani.

Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina. Uzufructul nu este altceva decât rezultatul dezmembrării dreptului de proprietate în elementele sale şi atribuirii unora dintre ele (ius abutendi) proprietarului, altora (ius possidendi, ius utendi şi ius fruendi) unei alte persoane, numite uzufructuar. Proprietarul păstrează numai dreptul de dispoziţie a bunului, posesiunea şi folosinţa atribuind-o uzufructuarului. Acesta este motivul pentru care o astfel de proprietate se numeşte nudă proprietate (goală sau fără conţinut), iar proprietarul, nudul proprietar.

Când uzufructul are ca obiect bunuri imobile, actul juridic va trebui să îmbrace, sub sancţiunea nulităţii absolute, forma autentică, prin urmare, dreptul de uzufruct urmează a fi intabulat în Cartea Funciară, notarul care autentifică actul având obligaţia de a îndeplini formalităţile de publicitate imobiliară.

In urma constituirii dreptului de uzufruct, indiferent că este cu titlu oneros sau gratuit, proprietarul este titularul dreptului de a dispune de bunul său, este titularul unui drept real.

Prin urmare, el poate înstrăina, dona sau greva cu sarcini reale nuda proprietate asupra bunului, cu obligaţia de a nu stânjeni pe uzufructuar în exercitarea drepturilor sale.

In cazul unui abuz de folosinţă din partea uzufructuarului, proprietarul, în conformitate cu art. 747 Cod civil, poate solicita încetarea uzufructului.

Proprietarul are obligaţia de a preda bunul în starea în care se află la momentul constituirii împreună cu toate accesoriile lui, precum şi cu tot ce se uneşte sau se încorporează cu acesta (art. 723 Cod civil, coroborat cu art. 707 Cod civil), în acest sens, proprietarul şi uzufructuarul încheie un inventar al bunurilor mobile şi un proces verbal de constatare a stării imobilului.

Intrucât dreptul de folosinţă asupra bunului aparţine uzufructuarului, proprietarul are obligaţia de a se abţine de la orice acţiuni/fapte ce ar împiedica exercitarea folosinţei de către uzufructuar.

Uzufructuarul fiind titularul dreptului de folosinţă asupra bunului şi de a culege fructele bunului, poate închiria/arenda bunul pe toată perioada existenţei uzufructului (art. 715 Cod civil).

Dreptul de folosinţă al uzufructuarului îi conferă acestuia două prerogative, desprinse din dreptul proprietarului şi anume: dreptul de a uza / de a se folosi de bun şi dreptul de a-i culege fructele.

In ceea ce priveşte uzufructul în sine, adică exerciţiul dreptului de folosinţă, uzufructuarul are facultatea de a opta între exploatarea directă, personală a lucrului şi exploatarea indirectă a acestuia, el putând să se bucure de lucru reţinând foloasele pentru el sau închiriindu-i ori cedându-i folosinţa altuia.

Din analiza art. 714 alin. 1 Cod civil, rezultă că regula este aceea că uzufructuarul poate cesiona uzufructul fără acordul nudului proprietar. Prin excepţie, acordul acestuia este obligatoriu, dacă prin actul de constituire a dreptului de uzufruct s-a stipulat expres necesitatea acestui consimţământ.

Dreptul de a închiria bunul. Acest drept este reglementat de dispoziţiile art. 715 alin. 1, care prevăd că uzufructuarul are dreptul de a închiria sau arenda bunul primit în uzufruct.

Cât priveşte durata locaţiunilor consimţite de uzufructuar asupra bunurilor imobile, art. 715 alin. 2 prevede că aceste locaţiuni sunt opozabile proprietarului sau moştenitorilor acestuia şi după stingerea uzufructului prin decesul sau încetarea existenţei persoanei juridice a uzufructuarului, pe o perioadă de maximum 3 (trei) ani de la data stingerii uzufructului, sub condiţia ca aceste locaţiuni să fie notate în Cartea Funciară, în situaţia în care uzufructul se stinge prin împlinirea termenului pentru care a fost constituit, locaţiunile încetează odată cu stingerea uzufructului.

Dreptul de a ipoteca sau da în gaj bunul imobil / mobil. Potrivit art. 2379 alin. 1 pct. B Cod civil, uzufructuarul poate greva cu o ipotecă imobiliară sau da în gaj (art. 2480 Cod civil) bunul imobil / mobil asupra căruia are dreptul de uzufruct. In această situaţie, creditorul ipotecar sau gajist nu va putea urmări decât uzufructul, dar nu şi bunul asupra căruia se exercită folosinţa.

Obligaţiile uzufructuarului. Cea mai importantă obligaţie a uzufructuarului este aceea de a restitui lucrul în starea în care l-a primit.

Obligaţia de a respecta destinaţia bunului. Această obligaţie este expres reglementată de art. 724 Cod civil, care dispune că uzu-fructuarul este ţinut să respecte destinaţia dată bunurilor de nudul proprietar.

Prin excepţie, art. 724 Cod civil permite uzufructuarului să dea bunului o altă destinaţie, în cazul în care se asigură o creştere a valorii bunului sau cel puţin nu se prejudiciază în nici un fel interesele proprietarului.

Uzufructuarul are, conform art. 729 alin. 1, obligaţia de a suporta reparaţiile de întreţinere a bunului, reparaţiile mari fiind în sarcina proprietarului.

Cazurile de stingere a uzufructului

(1) Uzufructul se stinge pe cale principală prin:
a) moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalităţii juridice;
b) ajungerea la termen;
c) consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar şi de nud proprietar se întrunesc în aceeaşi persoană;
d) renunţarea la uzufruct;
e) neuzul timp de 10 de ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanţe.
(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, după caz, încetarea existenţei juridice a uzufructuarului chiar dacă termenul nu s-a împlinit.
(3) În cazul imobilelor sunt aplicabile dispoziţiile în materie de carte funciară.

Uzufructul constituit în favoarea unei persoane fizice, fiind cel mult viager, acesta se stinge prin moartea uzufructuarului (art. 708 alin. 1 Cod civil). Această durată poate fi redusă prin convenţia părţilor, însă ea nu poate fi prelungită dincolo de limită vieţii uzufructuarului.

In cazul uzufructului constituit în favoarea unei persoane juridice, acesta durează până la momentul desfiinţării acesteia (dizolvării, desfiinţării etc.), dar nu mai mult de 30 de ani.

Renunţarea la uzufruct poate fi expresă sau tacită. Renunţarea expresă poate îmbrăca fie forma unui act unilateral de voinţă, fie forma unei convenţii încheiate cu nudul proprietar având ca obiect încetarea efectelor uzufructului, în schimbul unei prestaţii din partea nudului proprietar, sau cu titlu gratuit.

Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă. Abuzul de folosinţă al uzufructuarului este sancţionat de lege cu stingerea uzufructului.

Astfel, art. 747 Cod civil, reglementează trei cazuri de stingere a uzufructului bazate pe atitudinea culpabilă a uzufructuarului, şi anume: atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului; uzufructuarul aduce stricăciuni bunului primit în uzufruct; uzufructuarul lasă bunul să se degradeze. In toate aceste cazuri, stingerea uzufructului operează la cererea nudului proprietar şi au la bază ideea de culpă a uzufructuarului, ceea ce înseamnă că abuzul nu va putea fi luat în considerare decât dacă este imputabil uzufructuarului.

In toate cazurile reglementate de dispoziţiile art. 747 Cod civil, sancţiunea stingerii uzufructului este dispusă de către instanţa de judecată în funcţie de gravitatea faptelor.

Pentru consultanta juridica, va rugam sa trimiteti problema dvs. in scris la adresa de email: avocat_leon@yahoo.com sau pe site si sa achitati onorariul pentru consultanta on line in cuantum de 150 lei in contul

IBAN  RO12RNCB0278000439710011 , BCR Sucursala Serban Voda, Bucuresti. Titular: Leon Carmen Mirela, reprezentand consultanta juridica.

Doar cei care vor achita consultanta, vor primi un raspuns.

112 COMMENTS

 • MihNetcu

  Buna ziua,
  in contractul de vanzare cumparare incheiat in 1996 intre parintii mei si mine acestia isi rezerva dreptul de usufruct viager. Tot in contract este specificat ca "impreuna cu apartamentul se transmite si dreptul de coproprietate asupra partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna". Locuim impreuna intr-un aparatment de 4 camere.

  Acum trebuie sa-mi schimb buletinul deoarece a expirat. Functionara de la evidenta populatiei imi spune ca datorita acestei mentiuni "uzufruct viager" din contract, cererea trebuie semnata si de mama mea (tata a decedat) desi pe cerere este mentionat ca trebuie sa-si de acceptul titularul spatiului de locuit. Pana la urma titularul este mama?
  Mi-am schimbat buletinul in 2004 nu mi-a spus nimeni ca trebuie sa semneze parintii cererea, in 2010 i-am facut fiului meu buletinul si si-a schimbat sotul meu buletinul eu am semat ca titular ca sunt de accord sa aiba domiciliul la adresa respectiva. Acum dintr-odata nu mai sunt titular.
  As dori sa stiu daca este corect ceea ce imi cere functionara respectiva.
  Nu este o problema sa merg cu mama sa semneze, desi nu imi place sa o "plimb" la cei 80 de ani ai ei la circa de politie ca sa o vada o functionara, dar este corect in conditiile in care pana acum nu a fost necesar acest lucru? Faptul ca apartamentul este in folosinta comuna nu imi acorda toate cele 3 drepturi de prorietar?

  Va multumesc mult.

  • Ana

   Buna ziua !! In cazul in care nudul proprietar decedează, uzufructuarul mai beneficiază de dreptul de uzufruct viager ?? Mulțumesc mult !

 • Avocat Moderator

  Dvs. nu detineti cele 3 atribute ale unui proprietar complet. In acest moment respectivul imobil are practic 2 proprietari ”incompleți” (adică : nudul proprietar (dvs.) și uzufructuarul (mama), proprietatea deplină va revene dvs. abia la decesul ambilor părinți. Cu alte cuvinte dvs. detineti dispozitia, sunteti titulara dispozitiei, iar mama dvs. titulara posesiei si a folosintei imobilului.

 • Dana64

  Buna ziua,
  Acum 18 ani am incheiat cu parinti mei un contract de vanzare-cumparare cu drept de uzufruct viager pentru casa si teren la tara. Eu muncesc in Italia de mai mult de 20 de ani. Acum in urma cu 13 ani am construit (eu Proprietar nud) pe acel teren alta casa si parinti mei au daramat fara acordul meu casa batraneasca in care locuiau.
  In prezent ei locuiesc in casa noua. In ultimi 2 ani nu ma mai inteleg cu tatal-meu care vrea sa faca sa intre in casa niste rude cu care am inchis orice raport si pe care, eu nu le vreau sa vina in casa mea sa doarma.
  In casa e cumparat de mine orice lucru, pat, masa, televizor, frigider, camera, baie, scaune, chiar totul. Acum un an am reparat acoperisul ca ploua in casa. Tatal-Meu ma ameninta ca vrea casa si terenul inapoi, ca are toate drepturile si ca are un contract de uzufruct viager si nimeni poate sa-l scoate.
  Avand in vedere ca casa batraneasca a fost daramata fara acordul meu, as dori sa va intreb daca el mai are dreptul de a sta in casa noua construita de mine. Va multumesc mult.

 • av. Carmen Leon

  Nu mi-ati dat detalii despre constructia casei, detineti acte, proiect etc. ?! De asemenea, nu stiu ce clauze ati inserat in contractul de vanzare-cumparare, probabil v-ati angajat sa-i intretineti pe parintii dvs.
  Ipotetic vorbind, pe de o parte parintii dvs. au drept de uzufruct viager, ei putand introduce o actiune in evacuarea impotriva dvs.
  Pe de alta parte dvs. puteti să vindeti imobilul deoarece sunteti titularul unei prerogative esenţiale a dreptului de proprietate, anume aceea a dispoziţiei, atât materială, cât şi juridică. Dar, în caz de înstrăinare a bunului, aceasta se va face cu respectarea dreptului uzufructuarului, avand posibilitatea de a înstrăina numai nuda proprietate, al cărui titular sunteti prin constituirea uzufructului.

 • carmen manchen

  Am si eu o intrebare. Sotul are o garsoniera. Actul de vanzare cumparare a fost facut pe numele sotului cu uzufruct viager pentru mama si tatal lui. Au decedat amandoi. Cum se procedeaza pentru scoaterea uzufructului?

 • av. Carmen Leon

  Uzufructul se stinge prin decesul uzufructuarului, garsoniera revenindu-i in totalitate si deplinatate sotului dvs. in favoarea caruia s-a incheiat contractul. Acesta trebuie doar sa se prezinte la Oficiul de carte funciara cu o copie legalizata a contractului incheiat intre parinti si el si copie legalizata dupa certificatele de deces pentru a radia uzufructul.

  • Îonut

   Dm avocat am si eu o problema va rog sa ma ajutati bunici mi au facut acte mie pe casa prin vanzare cumparare si copilului lor uzu fruct si iei acum vor sa ma scoata afar din casa precizez ca io am facut imbunatatiri termopane baie garduri etc nus ce sa fac

 • Dana64

  Buna ziua, multumesc pentru raspuns. Am acte de casa proiect etc. tot in regula. Casa batraneasca (pe care a fost facut contractul), a fost daramata fara acordul meu. Si parinti mei sa-au mutat in constructia noua. In contract de vanzare-cumparare nu este trecuta intretinere. Numai uzufruct viager.

 • Andreea

  Buna ziua! 2 soti detin in coproprietate pe cote-parti un teren impartit in 2 parti, pe fiecare din parti fiind construita o casa. Fiecare din soti locuieste intr-o casa. Cei 2 soti vand tot terenul, constituindu-si insa un drept de folosinta asupra acestuia pe tot restul vietii. Daca unul din soti moare, cel care a cumparat terenul are dreptul de a prelua posesia terenului si casei aferente in care locuia defunctul inainte? Sau posesia ramane sotului supravietuitor, avand in vedere ca ei detineau terenul in coproprietate? Multumesc!

 • av. Carmen Leon

  In cazul decesului unuia dintre sotii uzufructuari, uzufructuarul ramas in viata se poate bucura el însusi de bunul ce face obiectul dreptului de uzufruct. Obligatia nudului proprietar nu este considerata îndeplinita, daca nu s-a executat integral, fata de toti creditorii.
  În consecinta, chiar daca unul dintre uzufructuari a decedat, nudul proprietar nu poate considera ca dreptul de uzufruct poarta doar asupra cotei de 1/2 din imobil, deci cel care a cumparat terenul nu poate prelua posesia.

 • alina

  as dori sa stiu daca uzufructul se poate urmari?

  • av. Carmen Leon

   Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare și dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum și dreptul de superficie.

 • Georgeta

  Buna ziua,
  Am si eu o intrebare legata de uzufructul viager. Mama prietenului meu a incheiat cu parintii sai un contrat de vanzare – cumparare cu uzufruct viager. Acum, mama prietenului doreste sa-i vanda acestuia casa si terenul ce fac obiectul contractului de vanzare – cumparare cu uzufruct viager, iar bunicii lui sunt de acord. Ceea ce doresc eu sa stiu, este cum se procedeaza si ce acte sunt necesare, avand in vedere ca bunicii sunt persoane in varsta de 85 si, respectiv 83 ani. Multumesc anticipat.

 • av. Carmen Leon

  Dreptul de uzufruct este cesibil. Conform noului Cod Civil, spre deosebire de vechiul Cod, uzufructuarul poate ceda atât contracost, cât și gratuit, dreptul său fără acordul nudului proprietar, dar cu respectarea prevederilor de publicitate imobiliară pentru bunurile imobile şi cu obligaţia notificării cesiunii către nudul proprietar. Pentru realizarea cesiunii, adresati-va unui notar.

 • Paul Marinescu

  Buna seara

  Soacra-mea (are 80 de ani) a vandut acum vreo 20 de ani un aparatament fiului meu (nepotul ei).
  Vanzarea a fost cu drept de uzufruct viager asupra imobilului.
  Soacra-mea locuieste intr-o casa proprietate personala in alt oras.
  Pana in prezent, locuia in acel apartament doar cateva zile, cand venea in vizita (cam o data pe an) sau cand se ducea pe la doctor.

  Acum, dupa 20 de ani, a venit cu un baiat de vreo 25 de ani (de care zice ca are grija, sau invers) sa locuiasca o perioada (vreo 2 saptamani, zice ea) in apartamentul cu uzufruct. Dupa asta, are de gand ca ea sa plece acasa si sa-l lase pe baiat sa locuiasca in apartament pe o perioada nedeterminata.
  Ca sa fie sigura ca nu are probleme, a schimbat si yala de la usa.

  Intrebari:
  1) Cine decide asupra locuintei: proprietarul, titularul uzufructului, amandoi?
  2) Poate veni sa stea cand vrea si cat vrea?
  3) Ce se intampla daca vine pe nepusa-masa, iar fii-miu e plecat in concediu, poate intra cu forta, poate sparge usa etc?
  4) Il poate lasa pe baiatul in cauza (sau pe orice altcineva doreste ea) sa stea in casa cat doreste, chiar daca fii-miu nu e de acord?
  5) In general, se poate ca socra-mea (uzufructuarul) sa-l dea afara din casa pe fii-miu (proprietarul) si sa se mutea ea sau sa lase in casa pe cine vrea ea (bineinteles cat traieste)?
  6) Proprietarul poate vinde apartamentul fara acordul uzufructuarului?
  – Il poate vinde oricum (fara acord)?
  – Il poate vinde, fara acord, doar prin cedarea si conditiei de uzufrucr?
  – Il poate vinde doar cu acordul uzufructuarului?
  7) Cum se poate stinge uzufructul mai inainte?
  – Am vazut ca o posibilitate este atunci cand nu s-a uzat de uzufruct 10 ani? Cum se interpreteaza asta si ce demersuri trebuie intreprinse?
  – Exista si o alta posibilitate?

  Cu multumiri anticipate pentru raspuns.

 • av. Carmen Leon

  (1-6)Fiul dvs. detine nuda proprietate. Nuda proprietate este un drept de proprietate care nu mai conține atributele posesiei şi folosinţei, ca urmare a constituirii uzufructului. El poate sa instraineze (sa vanda) nuda proprietate sau sa greveze imobilul, respectand drepturile uzufructuarului. Uzufructuarul are drept de folosinta (poate sa inchirieze, sa locuiasca acolo, să cedeze dreptul de uzufruct altei persoane fără acordul nudului proprietar,doar prin contract de cesiune a dreptului de uzufruct, in lipsă de stipulaţie contrară etc.).
  (7)Uzufructul se poate dobândi și prin uzucapiune (prescriptia achizitiva), prin respectarea condiţiilor şi regulilor în materie. Dacă fiul dvs. are just titlu şi este de bună credinţă exercitând în fapt atributele dreptului, se poate invoca uzucapiunea de 10 la 20 de ani.

 • Silviu Alexandru

  Buna seara!
  Parintii mei au cumparat in anul 2002 o casa plus o anexa formata din 4 camere. In urma intelegerilor dintre parintii mei si vechii proprietari, acestia din urma si-au rezervat dreptul de uzufruct asupra anexei formate din 4 camere pe o durata de 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare cumparare.
  In urma cu ceva timp parintii mei au avut nevoie de un extras de carte funciara, iar cand au obtinut respectivul document au observat o rubrica in care este prevazuta acest drept de uzufruct prevazut pana la data de 23.06.2002. In acel moment s-au deplasat la sediul celor de la OCPI si le-au solicitat sa stearga rubrica respectiva.
  In acel moment, functionarul de la ghiseu le-a comunicat faptul ca nu se poate sterge rubrica respectiva, decat daca persoana care poseda respectivul uzufruct, da o declaratie in fata notarului in care sa specifice ca renunta de buna voie la uzufruct(persoane din cadrul aceleasi instituii afirmand ca nu este nevoie de respectiva declaratie notariala).
  Mentionez ca pe contractul de vanzare-cumparare scrie "un drept de uzufruct pana la data de 23.06.2002" iar in extrasul de carte funciara "drept de uzufruct viager pana la data de 23.06.2002.
  Intrebari:
  1. Este corect ceea ce a spus respecivul functionar?
  2. De ce in contractul de vanzare-cumparare este scris intr-un fel si in extrasul de carte funciara este trecut altfel?
  3. De ce mai exista acest uzufruct in extrasul de carte funciara daca termenul de stingere a fost atins?
  4. Cum ar trebui sa procedeze parintii mei pentru a nu mai aparea respectiva rubrica in care se prevede uzufructul pana la data respectiva?
  O seara buna!
  Va multumesc.

  • av. Carmen Leon

   Unul dintre cazurile de stingere a uzufructului este ajungerea la termen. Legea a atribuit dreptului de uzufruct un caracter vremelnic obligatoriu. Nu este necesara o declaratie in fata notarului, efectele dreptului de uzufruct incetand prin expirarea termenului pe durata caruia s-a constituit. Aceasta mentiune retroactiva, din extrasul de C.F., nu va incomodeaza in nici un fel, deoarece nu mai produce efecte juridice.

 • laura

  Buna seara.. as dori sa va intreb. La foaia de sarcini din cf apare uzufructuar viager o doamna care a decedat ( nu stiu in ce an ) si de la primarie spun ca nu vor sa imi caute certificatul de deces daca nu au macar un reper.. in cazul in care nu voi gasi deloc certificatul de deces, cum o pot radia din cf in care eu apar ca si proprietar? Va multumesc anticipat

  • av. Carmen Leon

   Pentru dna Laura.
   Potrivit art.907 Cod Civil, "orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara, daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului„. Puteti formula, in instanta, o actiune in rectificare, in urma careia se va radia din CF, de cuius, insa, doamna decedata nu mai are capacitate de folosinta ( latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a avea drepturi ), asa ca, daca nu va incomodeaza mentiunea din foaia de sarcini, lasati-o asa.

 • Gabriela

  Buna seara. Eu si sotul meu avem un contract de vanzare cumparare cu uzufruct viager. Tatal meu vitreg ( cel de la care am cumparat casa si terenul si care este acum uzufructuarul) ne-a dat afara din curte si nu ne mai permite accesul . Mentionez ca nu locuim in curte cu el si venim ocazional cand lucram la o casa din aceeasi curte care a fost afectata de foc dar in care el nu locuieste. Nu ne lasa sa facem renovari la acea casa.El sta in alte anexe separate. Mai specific ca nu am nici macar o cheie de la acel imobil .El inchide si el deschide.
  Intrebari:
  1. Are dreptul de a ne da afara cand vrea el ?
  2. Ne poate interzice sa renovam casa care a fost afectata de foc si in care el nu locuieste?
  3. Daca el insista ca el este proprietar si nu ne permite accesul si nu ne lasa sa renovam ce solutii legale avem?

 • Anca

  Bună seara Am încheiat în anul 2010 contract de vânzare cumpărare cu uzufruct viager. În contract scrie ca ne rămâne casa în care locuim! Azi ne-a spus bunicul ( uzufructarl ) ca mai are teren în alta localitate! Intrebare: dacă în contract nu e menționat și terenul, după moartea lui ne rămâne doar casa (care e menționată în contract) sau și terenurile sau alte bunuri! Va mulțumesc anticipat!

 • Viola Winkler

  Va rog sa ma lamuriti cum se poate vinde un imobil, daca eu detin nuda proprietate iar mama uzufructul viager, ce demersuri trebuie sa fac pentru a putea vinde, mama locuieste intre timp la mine , iar in locuinta care se afla de vanzare nu mai locuieste nimeni! Va multumesc anticipat!

 • MOLDOVAN ROXANA-AIDA

  CINE ARE OBLIGATIA DE A ACHITA COTELE LA INTRETINERE IN CAZUL UNUI APARTAMENT DE BLOC IN CARE PROPRIETARUL A INSTUTUIT CU INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA DREPTUL DE UZUFRUCT VIAGER UNUI TERT ( PROPRIETARUL SAU UZUFRUCTUARUL?)

  • av. Carmen Leon

   Nudul proprietar are obligatia sa suporte sarcinile şi cheltuielile proprietăţii. Daca intretinerea a fost suportata de către uzufructuar, nudul proprietar va fi obligat la rambursarea acesteia, Insa, partile pot stabili de comun acord şi un alt mod de repartizare a acestor cheltuieli şi sarcini, fie în sensul preluării lor de către uzufructuar, fie în sensul impartirii lor între nudul proprietar şi uzufructuar.

 • Georgiana

  Buna ziua !
  Eu, impreuna cu sotul si mama vrem sa cumparam un apartament impreuna.
  Va rog, Spuneti.mi cum e mai bine sa facem actele.Mentionez ca nu sunt casatorita legitim cu el (urmeaza).

  Multumesc !

  • av. Carmen Leon

   Dvs nu ati precizat daca la cumparare veti achita apartamentul integral sau il platiti in rate. Daca il achitati integral la cumparare, mentionati in contractul de vanzare – cumparare sumele cu care au participat fiecare dintre cei 3 cumparatori.

 • cristi

  Buna ziua. Uzufructuarul are dreptul de a da afara din imobil pe nudul proprietar?

 • Alina

  Buna ziua,
  In situatia in care am obtinut un teren printr-un contract de vanzare – cumparare cu uzufruct viager si am ridicat o noua constructie pe acest teren ( uzufructuarul avand o alta casa pe acelasi teren), uzufructuarul are aceleasi drepturi si pe imobilul construit de mine? Pun aceasta intrebare, deoarece voi vinde constructia noua, iar noii proprietari se tem ca uzufructuarul poate inchiria de ex. imobilul pe care ei il obtin. Multumesc

 • Simona

  Buna ziua
  Am un contract de inchiriere al unui apartament intre mine si o persoana care are clauza de uzufruct viager. Care este articolul din lege care imi arata ca persoana respectiva are dreptul sa imi inchirieze si ca nu trebuie sa-mi inchirieze neaparat proprietarii?
  Va multumesc

 • claudiu

  Sarut mana!Am oferit un imprumut unei persoane fiind incheiat la notar un contract de ipoteca imobiliara. Parintii persoanei imprumutate au un drept de uzufruct viager asupra imobilului. Toti au semnat in calitate de garanti ipotecari. In situatia executarii silite se mentine dreptul de uzufruct? Va multumesc.

 • Iustina

  Buna ziua. Problema noastra este urmatoarea: in 2008 parintii sotului meu i-au facut sotului meu un act de vanzare-cumparare pentru un apartament, ei pastrandu-si abitatia viagera. In contract a fost mentionat ca apartamentul a fost evaluat la 105.000 euro, iar pretul de vanzare in contract a fost de 65.000 euro. Sotul meu mai are o sora. Acum putin timp a murit tatal sotului meu si sora lui vrea sa atace acel act de vanzare cumparare. Care ar putea fi solutia in aceasta situatie? Deocamdata nu s-a intentat niciun proces. Mama lui ar putea sa dea o declaratie notariala ca renunta la abitatia viagera si sa ramana sotului meu proprietatea in totalitate, sau sotul de meu de comun acord cu mama lui, plus actul de deces al tatalui sau ar putea vinde apartamentul si cumpara alt imobil care sa fie trecut numai pe numele lui pentru a nu mai avea probleme la succesiune? Va multumesc anticipat pentru raspuns !

 • pop gheorghe

  Buna ziua. Detin un teren in Baia Mare, asupra caruia exista un uzufruct,de cca 22 ani. Nu reusesc sa gasesc date despre beneficiara uzufructului. Cum reusesc sa radiez acest uzufruct?

 • Alex

  Buna ziua.am si eu cateva nelamuriri.parinti mei au un teren.care lau dat in uzufruct unei rude pe un terment de 50 de ani.(asta sa intamplat in 1995)acum persoana respectica a decedat.are mostenitori.eu acum vreau sa stiu daca au dreptul de a vinde propietatea..copii sunt minori.ei fiind minori au vriun drept asupra terenului?puteti sa imi dati un sfat ce as putea face?va multumesc

 • Ciobanu Cristina

  Bună seara,

  Am și eu o nedumerire în ceea ce privește achiziționarea unui apartament din fondul prima casă.
  Am un contract de Vânzare cumpărare cu mama mea pe un apartament cu o suprafața de 55.88mp utili cu clauză de uzufruct viager.Doresc să știu dacă pot accesa un credit pentru prima casă în condițiile date.

  Mulțumesc,
  Ciobanu Cristina

  • av. Carmen Leon

   Dvs. din punct de vedere legal detineti nuda proprietate asupra apartamentului ("nuda proprietate" proprietate semnifica dreptul de proprietate asupra unui bun fara a avea insa folosinta/uzul acestuia), si in consecinta, nu veti fi eligibila in cadrul programului Prima Casa. Conform normelor de implementare a programului publicate in Monitorul Oficial nr. 418/18.06.2009 una din conditiile pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca pentru a fi eligibil in cadrul programului este sa nu detina (la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009, respectiv la data de 04.06.2009) in proprietate o locuinta, indiferent de modul cum a fost dobandita acea proprietate.

 • Marcela

  Bună seara.
  Am cumpărat in 2002 printr-un contract de vânzare-cumpărare ,cu uzufruct viager în favoarea vanzatorului, pe un teren intravilan. Ulterior am construit o casa și alte anexe pe acest teren,fara probleme din partea uzufruactorului. Din martie 2014,uzufruactorul mă anunța ca vrea sa-si cultive terenul și sa culeagă rodul pomilor și viei plantate de mine nudul proprietar.Timp de 12 ani nu a venit sa ceară nimic,iar acum s-a trezit ca are dreptul sa foloseasca terenul.Din vara anului trecut am introdus acțiune în instanță pentru stingerea uzufructului din cauza mai multor motive:mi-a stricat gardul ca sa intre in grădina,a adus gunoi langa fantana mea din curte,a facut scandal în curtea casei. Avocatul meu a cerut stingerea uzufructului prin stabilirea valorii anuale a lipsei de folosința a cerut expert care a stabilit o valoare de 2800 lei anual, pentru acest teren situat intr-un sat ,pe o ulița cu o suprafata de 931 mp.Mi se pare o valoare cam mare de platit:2800 x n. ani(cat o sa mai traiasca uzufruactorul),consider ca îl cumpar din nou.
  Va rog,sfătuiti-ma,ce sa fac????

 • Preda Adrian

  Suntem 2 cumparatori al unui apartament…1 cumparator dobanditor al nudei proprietati,si al 2-lea…cumparator,beneficiar al uzufructului viager (cu titlu oneros), participand cu sume de bani amandoi la contr de vanzare-cumparare…intrebare in caz de litigiu,sant afectati ambii cumparatori in situatia in care pretul de revanzare a apartamentului a scazut fata de pretul de achizitie? sau cumparatorul,beneficiar al dreptului de uzufruct viager primeste suma de bani conform contr de vanzare-cumparare initial ? practic vrem sa vindem apartamentul,si pretul este mult mai mic decat cel initial,iar uzufructul viager doreste banii integral. Sper ca am fost inteles…Va multumesc

 • Nicoleta Florea

  Buna seara,

  Stergerea dreptului de uzufruct dupa moartea uzufructuarului din cartea funciara are un termen limita, de prescriptie sau se poate efectua oricand?
  Va multumesc!
  Nicoleta Florea

 • Lore

  Buna ziua..prin am abilitata dvs as vrea sa stiu ce as putea face in situata in care din pacate ma gasesc…in primul rand,legal sunt casatorita din 16 aug 2014….de atunci am primit si nr la casa…Anul trecut in aug sotul meu s-a intabulat pe numele lui cu toate ca am facut casa impreuna….problema e ca eu nu pot justifica pt ca am lucrat in negru iar casa e construita pe terenul primit de la parintii lui prin act vanzare.Acum ne aflam intr-o situatie de divort si sunt preocupata pt ca el nu vrea sa imi dea parte din investiti iar eu nu stiu daca pot obtine ceva……cineva mi-a spus ca pot avea dupa 3 ani dreptul de uzufruct dupa care pot cere despagubiri….ajutati-ma va rog si scoate-ti-ma din dubii….va multumesc. …

 • maria

  Buna ziua. Va rog sa-mi sfatuiti ce ar trebui sa fac in cazul urmator.de Putin timp am rămas vaduva si cu um copil minor.Fratele sitului meu are construita o casa pe terenul sotului.casa in care am stat cu sotul meu (pe care am extins-o )este pe numele soacrei mele.eu as fi dispusa sa-i cedez pământul pe care are casa cumnatul meu doar daca soacra mea ii cedează casa copilului meu.casa pentru care eu plătesc un credit lunar pana in 2019 cu toate ca nu mai locuiesc in ea.de asemenea există si un pământ pe numele sotului meu. Care ar fi pasii pe care ar trebui sa-I urmez pt ca tot ce a avut sotul meu sa-I rămână copilului nostru.as vrea sa închei ceva act care sa nu poată fi anulat dupa câtva ani. Va multumesc anticipat pt raspuns.

 • alexandru

  Buna seara,parintii ne-au vandut casa ,singura lor proprietate cu clauza de uzufruct.Acum ei si-ai schimbat adresa in buletin deoarece si-au achizitionat o alta locuinta. Eu trebuie sa imi schimb buletinul,mai trebuie sa vina cu mine la politie,asa am procedat dupa vanz/cump cand mi-am schimbat buletinul,daca nu mai au aceeasi adresa in buletin.In cazul acesta uzufruct mai este de actualitate?

 • andreea

  Buna ziua.Am incheiat impreuna cu sotul meu un act de vanzare-cumparare cu uzufruct viager si clauza de intretinere pt socrii mei
  In contract scrie ca suntem toti patru proprietari.Acum am si eu 2 intrebari: Daca imi fac buletinul mai am nevoie de semnatura socrului meu,el avand si rolul in primarie? Si a 2a intrebare este daca se desface contractul suntem anuntati sau se poate desface si fara acordul nostru? Va multumesc.

 • Anonim

  Buna seara,as dori sa stiu am cumparat impreuna cu sotul imobilul socrilor cu contract de vanzare-cumparare si uzufruct viager pe durata vietii lor.Acum noi suntem separati si va urma divortul ,eu vreau sa stiu in ce calitate pot sa mai locuiesc acolo,deoarece ex sotul a adus o femeie cu un copil in locuinta impreuna cu fiul nostru si mama lui . Ce trebuie sa fac ca concubina si copilul ei sa plece din locuinta deoarece eu nu mai am loc nici ca musafir!Va multumesc!

 • elv

  Am cumparat nuda proprietate de la soacra mea in valoare de 90.mil vechi cu uzu fruct viager.acum ea a schimbat iala si nu mai am acces la curte si casa ce pot sa fac

 • Alina

  Buna ziua. Am dori sa facem un imprumut pentru Prima Casa insa avem un contract facut pe o casa cu uzufruct viager. In conditiile in care deocamdata casa nu este pe numele meu, avem sanse la Prima casa? Va multumesc mult.

 • Ramona

  Buna ziua. Am incheiat acum ceva timp un contract de vanzare-cumparare intre mine, sotul meu si mama mea, care are drept de uzfruct viager. Eu si sotul meu am despartit iar acesta doreste sa incheie contract de vanzare-cumparare cu unul dintre copii, doar partea lui. Cum trebuie procedat si ce acte trebuiesc? Mentionez ca nu este facuta intabulare deoarece la vremea respectiva nu era necesara. Va multumesc anticipat

 • chereja adela

  Buna ziua
  As dori sa stiu daca in cazul in care sunt propietarul unui apartament obtintut prin vânzare cumparare.cu uzufruct viager mamei mele si tatălui vitreg,in cazul in care mama este decedata iar tatăl vitreg vrea sa meargă la un azil,dar nu-i ajunge pensia,eu ce obligati am fata de el?si la sugestia lui de a vinde apartamentul se poate?primăria ma poate obliga la o cota ptr plata azilului?

 • DANIEL S.

  Buna ziua. Ma poate ajuta si pe mine cineva va rog frumos? Sant coproprietar pe 1/2 dintrun imobil mama are si ia 1/2. Imobilu nu e inscris in CF doar terenu. Mama sia vandut parta iei unui nepot prin contract de vanzare cu uzufruct viager. M-au dat in instanta pt a iesi din indiviziune. Acum ei sant de acord sa le platesc o sulta si sa imi vanda mie 1/2 care o au iei si sa devin umic proprietar. Se poate asa ceva daca casa nu e inscrisa in CF? Daca DA atunci ce se intmla cu uzufruct viager? Multumesc

 • Buna seara as vrea sa stiu concubina este propietar la casa urmeaza sa ne casatorim legal as dóri sa stiu. Dupa ce ne casatorim am dreptul la casa si nu poate sa ma dea afara din casa .Cu respect astept raspunsul .

 • Buna ziua,as dori sa stiu daca Concubina mea este propietara la casa, traim in concubinaj de 5 Ani, avem un copil minor de 4 Ani si vrem sa ne casatorim legitim. As dori sa stiu dupa ce ne casatorim legal am vreun drept la casa si nu poate sa ma dea afara din casa?

 • mihai

  In 2008, tatal meu mi-a vandut mie si sotiei, casa el pastrandu-si dreptul de uzufruct viager. Intrucat urmeaza sa divortez intrebarea este daca casa va face obiectul partajului. Mentionez ca divortul va fi din culpa sotiei, aceasta nu a avut loc de munca in toti acesti ani si avem un copil minor de 13 ani, care sper sa ramana cu mine.

  • av. Carmen Leon

   Da, nuda proprietate asupra imobilului intra in masa partajabila. Nu are relevanta din culpa cui s-a produs divortul.

 • MARIUS

  Buna ziua.Tatal meu fiind unic proprietar al unui imobil a decedat acum cateva luni.Mama a decedat acum 25 ani,dar am o sora cu care nu ma inteleg.Privind dreptul la mostenire am mers la Oficiul de cadastru pentru a scoate un C.F cat mai recent privind imobilul proprietatea tatalui.Am raras cu gust amar citind ca noul proprietar este sora mea cu sotul dansei(contract febr 2016),intabulare,drept de proprietate,cu titlu de cumparare ,dobandit prin conventie.La numele tatalui meu(punctul c1)apare intabulare ,drept de uzufruct viager.Tatal a decedat in martie 2016 dupa 1 luna ce sora a devenit proprietar.Pot ataca in instanta acest contract?

 • ristea

  Buna ziua,
  Mama locuieste impreuna cu fratele meu sotia acestui si copii dintre care unul dintre ei are 17 ani.Propietarul apartamentului este mama.Urmeaza sa imi faca mie ori donatie ori contract de vanzare – cumparare cu uzufruct.In momentul in care sunt gata actele pot scoate din casa persoanele care locuiesc cu in acest apartament, respectiv fratele si familia lui ? Trei dintre ei au inca buletin la adresa respectiva.
  Multumesc

 • Buna ziua ,
  In 2010 am cumparat o casa cu teren inpreuna cu sotul meu si soacra cu uzulfruct viager. Pana acum doua saptamani am locuit acolo , sotul meu a plecat in Germania la munca iar acum 3 sapt m a sunat ca vrea sa divortam la notar ca el cedeaza tot in favoarea mea .Mama lui nu este de acord si a spus ca daca se intampla asta eu nu mai am dreptul de a locuii acolo .Mentionez deasemenea ca am doi copii din aceasta casatorie unul de 8 ani si altul de 4luni .Este posibil ca eu sa nu mai pot locuii acolo cu copiii daca soacra nu doreste ? Ce trebuie sa fac ? multumesc

 • Marian

  Buna seara,
  detin impreuna cu fratele meu, in coproprietate, un apartament in care locuiesc cu sotia mea.Locuita a fost achizitionata inainte de casatorie si este pe numele meu si al fratelui meu. Intentionez sa divortez de sotia mea si sa-i fac drept de uzufruct viager pe o camera din apartament.Pot incheia acest contract la notariat in lipsa fratelui(coproprietar)? Doar pe partea mea de proprietate?
  Multumesc

 • Ioana

  Buna seara! Mama mea in urma cu 22 de ani mi-a vandut mie si fratelui meu ( ambi pe atunci necasatoriti ) casa de la tara prin contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere. Deoarece eu am renovat casa in utimii 20 de ani si eu suport de 22 de ani absolut toate costurile ( medicamente, alimente, incalzire, asistenta zilnica, spitalizare, etc.etc ) as dori sa stiu, cum pot proceda ca locuinta sa-mi revina mie in totalitate.
  Mentionez si faptul ca in anul 1997 fratele meu a fost ajutat de mine financiar 90% din valoarea ap. ( asa ca fratii) sa isi achizitioneze un ap. in Bucuresti. El mi-a tot spus ca imi va trece oricand doresc eu partea lui in proprietatea mea. Acum sincer… nu stiu daca chiar va face acest lucru daca eu am sa zic intr-o zi… OK,, maine mergem la notar.Daca va dori si el acest lucru, care este procedura?
  Va multumesc frumos pentru ajutor.

 • Ioana

  Am uitat sa specific ca mama mea are Alzheimer de 8 ani de zile si ea vrea ca baiatul ei sa fie cu mine proprietar. Normal ca baiatul ei merge pe la ea odata la 3-4 luni pentru ca ii platesc eu combustibilul sau pentru ca …. ii reprosez ca o mama are. Raspunsul lui este acelasi ca intotdeuana: Eu am familia mea. Iar eu ii spun, da, dar ai o obligatia morala si una cu clauza… iar cand vorbim de clauza, mi-a raspuns mereu, iti predau propietatea mea oricand vrei tu.

 • Ioana

  Eu doresc acesta proprietate pe numele meu din 2 motive: – Mama mea a dobandit-o cu ajutorul meu finaciar in urma divortului. Eu am renovat casa si vorbim de mii de euro. Eu o ajut pe mama mea cu absolut tot si acest lucru il fac in primul rand moral dar tinand cont ca fratele meu a achizitionat ap. platit de mine 90% acum consider ca am si eu dreptul sa fiu unic proprietar pe ceva ce am platit si rasplatit de 10 ori valoarea acestei case.

 • Marius

  Buna ziua.am nevoie de un sfat din partea dvs…
  Am o vecina de 70 de ani care ar dori sa.mi lase apartamentul…nu are nici un fel de pretentii. Mentionez faptul ca nu are sot si nici copii. Are doar nepoti de frate si nepoti de sora iar fratele si sora nu mai traiesc.
  Ce act ma sfatuiti sa fac astfel incat sa nu poata fi atacat.va multumesc mult

 • Valentina

  Buna ziua. Am si eu o intrebate.sotul a primit casa prin contract vanzare cumpar,are drept viager uzufruct. Act incheiat intre el si ambi parinti. Tatal a murit iar mama ne ameninta ca ne da afara din casa. Mai poate rupe contractul sa ne lase pe drumuri? Ambputea sa inchiriem casa? Ce drepturi am avea asupra casei. I
  n contract este specificata si o suma de 80mil vechi. Va multumesc. Sper sa aveti un raspuns ptr mine.

 • POPEF

  BUNA ZIUA,
  Daca uzufructuarul nu a facut nici un inventar la inceput, mai pot sa-l atac juridic va rog?

 • Alin

  Buna ziua,

  Strabunicul a detinut un teren pentru care a trecut in acte cu uzufruct o alta persoana. Dupa 70 de ani am descoperit actele care dovedesc posesia, dar nu cunosc solutia legala pentru a gasi dovada de deces a persoanei cu drept uzufruct. Fiica proprietarului (bunica mea, este in viata) dar nu stie dupa nume cine este persoana cu uzufruct, nici nu o putem gasi intreband cunostinte. Pe baza extrasului in care se dovedeste proprietatea strabunicului si dreptul uzufruc al celeilalte persoane, carei institutii ar trebui sa ma adresez pentru a gasi persoana si a intra in posesia certificatului de deces, necesar pentru a putea realiza actele de proprietate pe mostenitor? Exista o alta modalitate de intrare in legalitate cu actele, alta pe langa a aduce dovada decesului uzufructuarului, care in mod cert este decedat?
  PS. Dreptul de uzufruct viager se poate transmite tacit, ca exemplu intre persoana in cauza specificata de mine si urmasi, fara consemnare contractuala? Chiar daca ar fi o consemnare contractuala, o data cu decesul uzufructuarului se stinge, sau se transmite in continuare?

  Va multumesc anticipat!

 • nicofr

  Buna ziua! exista posibilitatea ca uzufructuarul sa solicite evacuarea nudului proprietar si pe ce motiv se poate asa doar pur si simplu? intreb intrucat mi se pare total deplasat sa investesti in imobil sa creezi toate conditiile si apoi uzufructuarul sa aiba posibilitatea sa te dea afara dupa bunul plac din cauza unor certuri???va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs.

 • Ana maria

  Bună ziua. Va rog din suflet sa ma ajutați. Acum câțiva ani tatăl meu mi a vândut imobilul cu clauza de uz fruct viager cu convenția ca el sa plătească întreținerea eu nelocuind acolo. Ceea ce nu a făcut, acum la întreținere fiind o suma foarte mare și în plus a adus și multe stricăciuni.vreau sa l vând.o pot face fără semnătura lui? Va mulțumesc.

 • Elena

  Buna ziua! am si eu o dilema va rog un sfat,o parere la speta de mai jos: A( mama mea )intretinatoare a facut contract de intretinere cu o batrana( B) care si-a rezervat si uzufruct.Dupa 15 ani mama( A) face cu mine fiica-sa un alt contract de intretinere cu rezerva uzufructului prin care imi transmite nuda proprietate in schimbul intretinerii ei si intretinerii batranei B.Aceasta apare ca beneficiar al intretinerii si mama ca creditor el intretinerii.Nelamurirea mea e daca al doilea contract il anuleaza pe primul si cine trebuie s-o intretina pe B? si eu si mama sau numai eu? Batrana apare si in contractul contract dintre ea si mama si in al doilea intre mine si ele doua. Multumesc mult!

 • paula radion

  Am un apartament cu trei camere si sunt unik proprietar si doi copii din doua casatorii… am probleme grave de sanatate fac dializa.Va rog ,sa imi spuneti daca pot trece apartamentul meu pe fiul meu major25 ani si pe o nepoata de 5 ani a fiicei mele cu interdictie de vanzare decat cand nepoata implineste 18 ani. si pana atunci cu dreptul meu uzufruct viager. Ce se intampla in cazul in care nepoata implineste 18 ani si pe mine ma uita Dumnezeu pe Pamant…acum a 56 de ani??? Tl meu.0740172891, as dori raspuns la intrebarile mele…cu dializa nu stii daca mai apuci ziua de maine Cu realmente drag dar si mult respect,RP

 • felimari

  Bună ziua, vă rog să ne ajutați cu o consultanță juridică. Soțul meu și cu mine dorim să cumpărăm o casă. Fiecare dintre noi are un copil major, din prima căsătorie. Noi dorim, ca în cazul decesului unuia dintre noi, celălalt soț să aibă dreptul de folosință, cât trăiește, asupra cotei părți din casă, a soțului decedat. Deci copiii să nu poată avea pretenții asupra casei, atât timp cât unul dintre noi trăiește. Cum am putea proceda ? Mulțumesc anticipat pentru răspuns

 • Nana C.

  Buna ziua. Acum 9 ani mama mea a achizitionat de la primaria orasului un imobil in care era chiriasa. Neavand suma de bani necesara am platit eu si sora mea toata suma de bani pentru achizitionare. Ca si garantie am facut actul de dezmembrare a proprietatii: mama mea are nuda proprietate si noi detinem uzufructul. In acest moment imobilul este locuit de mama si fratele nostru (care nu are nici un drept) si dorim sa facem un contract de inchiriere cu mama si fratele pentru incasare chierie si pentru a evita stingerea uzufructului pentru 10 ani de neuz. Am dorii sa stim daca mama se poate opune contractului de inchiriere. Va multumim!

 • drinceanu

  daca la moartea paintilor mei ,locuind in casa lor am platit timp de 20 ani datoriile casei. si totodata am si locuit in ea .imi devine automat actele de propietar pe numele meu sau si celor 2 surori ale mele?

  • av. Carmen Leon

   Toti fratii intra la masa succesorala cand se va deschide succesiunea, doar daca aveti contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere puteti sa deveniti dvs. proprietar.

 • Plesa Maria

  sint proprietar pe un teren in cuatum de 75% mostenire de la tata, mama are drept de uzufruct viager pe 25 % pentru care este proprietar sotia mea cu contract de intretinere cu mama. vreau sa vind parteaa de 75 % din teren si mama nu este de acord decit daca dau jumatate din valoarea de vinzare si surorii mele( cu care am rezolvat toate problemele de mostenire in anul 2000 cind a murit tata), cum sa precedez ca sa delimitez pe teren partea mea pe care sint proprietar, sa o pot vinde si partea mamei care sa ramina pina cind sotia mea va intra in drepturi depline.va rog sa-mi dati un sfat care sa ma ajute sa rezolv problema, ca am mare nevioe de bani si am gasit si cumparator dar ma impedic de refuzul mamei.multumesc anticipat.

 • Flavia

  Bunica mea vrea sa imi dea o masina! Dat fiind ca taxele rca sunt f mari pt varsta mea,se poate face un contract cu uzufruct viager de intretinere? Stiu ca asa se fac pt imobile,este valabil si pt autoturism? Mulțumesc!

  • av. Carmen Leon

   Pot fi date in uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori incorporale, inclusiv o masa patrimoniala, o universalitate de fapt ori o cota-parte din acestea. Ma puteti contacta pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare cu uzufruct viager pentru autoturism. Dvs. veti avea calitatea de uzufructuar, iar bunica de nud proprietar. Nu este obligatorie forma autentica (la notariat) pentru vanzarea autoturismului. Legea nu prevede forma autentica pentru incheierea unor astfel de contracte. 0723646221

 • George

  Buna seara! O simpla intrebare, d-na avocat! Sunt pe cale sa fac cu un batran un contract de v-c cu clauze de intretinere si uzufruct pe un apartament care valoreaza cca 80 mii euro. Pot palti taxele notariale si impozitul catre stat, batranul nu doreste niciun ban din aceasta vanzare (pe care oricum nu-i am), sau poate sa declare ca i-a primit (fara sa ii primeasca), poate notaru sa faca actele respective, fara o dovada a platii pretului imobilului? Intreb asta pentru ca stiu ca nu se mai fac tranzactii decat prin banca la sume de peste 5000 euro

 • Mara

  Buna ziua! In 2010 am cumparat impreuna cu fostul prieten un apartament. In contract el este proprietar,iar eu am dreptul de abitatie viagera. El nu vrea sa imi dea cheia si nici jum din valoarea apartamentului. Cum ar trebui sa procedez? Va multumesc!

 • diana

  Sunt aici pentru a da mărturie despre cum m-am întors pe soțul meu, care mi-a lăsat timp de 3 luni, acum, ne-am căsătorit timp de mai mult de 7 ani și au ajuns doi copii. lucru mergeau bine cu noi și întotdeauna suntem fericiți. până la o zi soțul meu a început să se comporte într-un mod care nu am putut înțelege, am fost foarte confuz de modul în care el mi-a și copiii trata. mai târziu, că luna nu a venit din nou acasă și el ma sunat ca el să divorțez, l-am întrebat ce am făcut greșit să merit asta de la el, tot ceea ce se spune este că vrea un divorț că mă urăsc și nu doresc să mă vadă din nou în viața lui, am fost nebun și, de asemenea frustrat, nu știu ce să fac, am fost bolnav timp de mai mult de 2 săptămâni, din cauza divorțului. Îl iubesc atât de mult el a fost totul pentru mine fără să-i viața mea este incompletă. Așa că am decis să spun meu co-lucrător și când i-am spus carapacea ei mi-a spus că există o vrajă de fugă psihic numit preot Zubairt că ar trebui să-l contacteze pe care el poate rezolva problemele mele. Deci, ea mi-a dat mesajul său și site-ul său și am contactat preotul Zubair și a explicat tot ceea ce sa întâmplat cu el. Și el doar spune-mi să nu vă faceți griji că soțul meu a fost de gând să se întoarcă la mine la fel cum a plecat am crezut că a fost o glumă. Dar a fost o surpriză pentru mine când se întâmplă modul în care preotul Zubair a spus. Acum sunt o mărturie lăsând ceea ce poate face preotul Zubair. Așa că dacă trec prin probleme similare la fel cum am fost la fel de bine vă puteți contacta Preotul înțelept Eu știu că va rezolva în continuare problema ta. Aici este Zubair e-mail Înțelept zubairespiritualtemplo@gmail.com

 • Denisa

  Buna ziua,

  Am si eu o mica intrebare, daca ma puteti ajuta. Bunicul meu a murit anul trecut. Sora tatalui meu sustine ca are acte prin care casa si curtea revin ei si tatalui meu. Tatal meu nu a vazut insa niciodata acele acte pentru ca refuza sa i le arate. Plus, documentele sunt acum in posesia unor vecini care s-ar presupune ca o ingrijesc pe ea si carora matusa mea le-a promis partea ei din mostenire. Ideea este ca acum ei incearca sa-l convinga pe tata sa semneze ca isi da consintamantul ca ea sa cedeze partea ei de avere acelor vecini. Tatal meu nu doreste sa semneze nimic pana cand nu vede actele. Este cu adevarat necesar ca un frate sa dea acordul celuilalt sa-si cedeze partea ? Eu ma gandesc ca vor sa-l pacaleasca defapt, ca el sa semneze ca defapt cedeaza jumatatea lui. Plus ca nu stie nimeni ce scrie in acele hartii.

  Multumesc !

 • mototolea vasile

  Buna ziua.Legat de subiect as avea si eu o problema.O matusa care nu are copii i-a murit sotul si a ramas unica mostenitoare a unui apartament,care a facut acte de vinzare cumparare unei stranepoate.Eu ca mostenitor dupa moartea ei am vreo posibilitate sa atac cu succes actul de vinzare cumparare.Mentionez ca actul notarial este facut cu uzu fruct viager fara obligatii din partea cumparatorului si mai grav este facut cu vinzare deghizata deoarece este trecut un pret de vinzare acest lucru nu s-a intimplat.Va multumesc.

 • Zaharescu Nelu Crinel

  Bună seara,
  În anul 2002 am cumpărat o casa. Jumătate aparținea fratelui meu și jumătate părinților vânzarea cumpărarea facandu-se prin același act notarial. În actul notarial se menționează ca înstrăinării își rezerva dreptul de uzufruct pe jumătatea care a aparținut părinților. Săptămână trecuta am observat în extrasul de carte funciara ca în afară de părinți cu drept de uzufruct pe jumătatea părinților se regăsește și fratele deși nu a avut calitatea de proprietar pe acea jumătate nici o data. De la data instituirii acestui drept pentru frate (2002) și pana astăzi el a locuit în alt oraș și nu a uzitat de acest drept.
  Întrebarea este dacă se poate șterge acest drept uzând de prevederea legala ca nu a folosit dreptul de uzufruct timp de 10 ani și ce trebuie făcut pentru acest lucru? Mulțumesc mult!

 • Radu

  Buna ziua. Va rog sa imi spuneti daca se poate face donatia unui apartament de catre bunica pentru nepot, cu uzufruct in favoarea mamei nepotului (fiica bunicii).
  Va multumesc

 • Laura Kutti

  Buna ziua.Va rog am nevoie de ajutor !Cu ani in urma inainte de a ma casatorii si pleca in strainatate ,am lasat uzufructul viager al unui apartament unei prietene.Persoana a incercat de cateva ori sa vanda apartamentul si sa gireze cu el fara ca eu sa stiu ceva,in plus a facut modificari in apartament fara proiecte si normal fara acordul meu,in plus ca in apartament e o mizerie si jeg de pare un grajd nu o casa de locuit.Ma intereseasa za stiu daca exista vreo forma de reziliere ,anulare sau cum se numeste,a uzufructului. Va multumesc pt raspuns.

 • Daniel.L

  In calitate de propietar am dreptul la o cheie al apartamentului?
  Persoana nu mai are pe nimeni in viata si nu as dori sa fiu pus in fata unui eveniment tragic…
  As dori sa detin o cheie a apartamentului si nu stiu daca este legal sau nu.
  Va multumesc.

 • ADA

  Buna ziua.Am facut un contract de vanzare cumparare cu uzufruct viager cu persoana de la care am cumparat casa, noi fiind nuzi proprietari.Casa era de la stat,noi am cumparat-o dar tot pe numele ei,am intretinut-o pe ea timp de 16 ani.Cand am zis sa ne-o treaca pe nume nu a mai vrut intretinere a vrut banii pe casa.I-Am dat banii si a fost bine pana cand a murit sotul meu.La momentul acela noi locuiam acolo de16 ani iar acum sotul meu a decedat si ea vrea sa ma scoata din casa.Acum am 26 de ani de cand locuiesc acolo.Am facut investitii aici,era o casa degradata de ILL.Eu nu am alta locuinta pt ca in 26 de ani am investit totul aici.Este posibil asa ceva ? Va mutumesc.

 • Margo

  Buna ziua!
  As dori si eu un raspuns la problema pe care o am. Acum vreo 27 de ani mama si tatal meu mi-a facut mie si surorii mele contract de vanzare cumparare a locuintei in care locuiesc, adica ne-a vandut casa, dar cu clauza de uzufruct viager, care este facut pe 2 dintre cele 4 camere in care locuiesc, cu conditia sa nu ii dam afara din casa!
  Mentionez ca eu si sora mea i-am avut in ingrijire pe parinti.
  Acum 2 ani tata a decedat iar mama este paralizata la pat, nu se poate misca si vorbeste incoerent! Raspunde la intrebari simple!
  Problema este ca sora mea s-a mutat in alta locuinta, iar eu am ramas cu mama sa o ingrijesc.
  As dori sa vindem apartamentul sa ne cumparam casa la curte iar mama mea este de acord cu vanzarea!
  Dar nu stiu cum se procedeaza in acest caz si daca se poate, avand in vedere ca exista acest uzufruct.
  Eu vreau sa o iau pe mama cu mine sa locuim tot impreuna dar in alta casa.
  Se mai poate vinde apartamentul in acest caz? Ce este de facut in aceasta situatie?
  Va multumesc!

 • Buna ziua! Acum 5 ani soacra mea a cumparat un loc de casa pe care ulterior a ridicat o vila. La finalizarea acesteia a intocmit acte la unul din fii ei ea fiind trecuta in acte procuratoare de fonduri si usulfruct viager.cum poate strica actele? Sa nu mai fie fiul proprietar?

 • antoniu vida

  buna parintii mei care au decedat aveau contract de uzufruct viager si antecontract de nuda proprietate la un imobil acum au decedat si parintii mei si vanzatorul uzufructului apartamentul e in posesia mea dar cu mumele vechiului proprietar la fel decedat ce sa fac sa l intabulez?

 • constantin

  in 2011 am cumparat de la soacra mea 1000mp pe care se afla si o casa in contract e prevazut ca isi pastreaza uzufructul case iar eu si sotia mea ne obligam s-o intretinem dupa un an ne am certat pe tema contractului de vanzare cumparare deoarece ea vrea sa ramanem noi cumparatorii cu 315 mp din cei 100o si restul de teren si casa sa-i-o dea unei alte fete de a ei pentruca spune ea „e mai necajita ca voi” desi ceaalalta fata nu vrea casa si nici terenul aferent ea insista sa-i dea casa iar pe noi nu vrea sa ne lase sa construim ceva acolo desi periodic atunci cand ne spune ca are nevoie ii trimitem bani pentru lemne si alte cheltuieli i-am cumparat electrocasnice. de o bucaata de timp ne ameninta ca vrea sa rezilieze contractul, noi nu suntem afectati de reziliere dar ne intrebam daca se poate legal sa rezilieze contractul fara sa fim instiintati si daca poate revinde imobilul unor nepoti care de ceva timp ii dau tarcoale. daca ar anula contractul si doi dovedim ca am cheltuit cu ea sume importante de bani e posibil ca dupa anulare sa ne vedem banii iapoi? legal am putea sa construim o casa de vacanta pe cei 315 mp fara acordul ei?
  va multumes in speranta ca m-am facut inteles.

 • Barabas

  Bună Ziua!

  Daca avem contract donatie cu bunica, si am grija de ea.dar oare sunt obligata sa si locuiesc in casa cu ea?
  Vreau sa locuiesc in oras in continuare, dar in apartamentul meu .nu cu ea in casa.
  Multumesc pentru raspuns.

 • Leo

  Bună ziua
  Parintii mei ne-au donat în anul 2007, mie si surorii mele (singurii copii), in cote egale, cu drept de uzufruct viager, o casă formată din două corpuri, anexe, terenul pe care sunt amplasate acestea precum și terenul care inconjoară imobilele respective (o grădină de cca 2 ha).
  Dreptul de proprietate si uzufructul viager au fost intabulate în cartea funciară. Intre timp tatal meu a murit iar mama mea, in varsta de 80 de ani, este bolnavă.
  Principala problema este că sora mea, care locuieste in strainatate de 15 ani, refuză de 2 ani să comunice cu mama mea sau cu mine şi implicit să se achite de responsabilităţile impuse de contractul de donaţie, în care sunt prevăzute obligaţii raportat la întreţinerea părinţilor noştrii dar nu sunt prevăzute obligaţii cu privire la întreţinerea imobilelor în cauză.Denunţarea contractului de donaţie în justiţie nu este o opţiune pentru mama mea.
  În acest timp o parte din anexele locuinţei, precum şi bunurile accesorii ( magazii de lemn, garaj, gardul de la curte, gardurile care ingrădesc toată proprietatea) se află în stare avansată de degradare iar reparaţia lor implică costuri mari, pe care trebuie să le suport singur.
  Întrebările mele sunt:
  1. Cine are obligaţia întreţinerii imobilelor respective pe timpul folosirii acestora de către mama noastră, eu şi cu sora mea în calitate de coproprietari sau ea în calitate de beneficiar al uzufructului ?
  2. Având în vedere că doar cele două corpuri de casă sunt repartizate nominal prin contractul de donație, sora mea are obligația întreținerii și conservării celorlalte bunuri aflate în coproprietate comună în devălmășie (cred??) sau poate invoca faptul că nu le folosește?

 • Barabas

  Bună Ziua!

  Daca avem contract donatie cu bunica, si am grija de ea.dar oare sunt obligata sa si locuiesc in casa cu ea?
  Vreau sa locuiesc in oras in continuare, dar in apartamentul meu .nu cu ea in casa.
  Multumesc pentru raspuns.

  • av. Carmen Leon

   Pentru consultanta juridica, va rugam sa trimiteti problema dvs. in scris la adresa de email: avocat_leon@yahoo.com sau pe site si sa achitati onorariul pentru consultanta on line in cuantum de 100 lei in contul

   IBAN  RO12RNCB0278000439710011 , BCR Sucursala Serban Voda, Bucuresti. Titular: Leon Carmen Mirela, reprezentand consultanta juridica.

   Nu acordam consultatii juridice gratuite!

 • Cristea Stefan

  Buna seara !
  As vrea sa stiu daca uzufructul viager poate fi executat silit, cum i se determina valoarea si daca se poate scoate la licitatie?
  Mentionez ca mi s-a pus sechestru asigurator pe acest drept de catre ANAF din cauza unui prejudiciu solidar.
  Va multumesc !

 • Andrei

  Uzufructoarul are dreptul sa-i faca Carte de identitate unei terte persoane fara acordul nudului propietar?

 • Adi C

  buna ziua

  Daca uzufructul a fost instituit si inscris in cartea funciara in anul 2005 sub incidenta vechiului cod civil in 2019 care dispozitii se vor aplica? Ale vechiului cod civil sau noului cod civi? Uzufructul inscris in 2005 in cartea funciara poate fi transmis altei persoane dupa noul cod civil?

 • Gigel

  Buna ziua am și eu o întrebare.Am făcut un contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager.Mai poate cineva sa dărâme aceste acte??Daca se răzgândesc cei care mi-au dat în scris sau vine celălalt copil că vrea drepturi atâta timp cât au părinții uzufruct viager poate întoarce aceste acte?Va mulțumesc….

  • leon_user

   Pentru consultanta juridica, va rugam sa trimiteti problema dvs. in scris la adresa de email: avocat_leon@yahoo.com sau pe site si sa achitati onorariul pentru consultanta on line in cuantum de 100 lei in contul

   IBAN  RO12RNCB0278000439710011 , BCR Sucursala Serban Voda, Bucuresti. Titular: Leon Carmen Mirela, reprezentand consultanta juridica.

   Nu acordam consultatii juridice gratuite!

 • Adina

  Buna seara, sotul meu a facut in urma cu 14 ani un contract de vânzare cumpărare intre bunica lui si el cu uzufructul, in care specifica ca dupa moartea ei ii rămâne lui. Problema este ca acum seara am intrat pe taxe si impozite si am introdus cnp lui si nu figureaza terenul.

  • leon_user

   Pentru consultanta juridica, va rugam sa trimiteti problema dvs. in scris la adresa de email: avocat_leon@yahoo.com sau pe site si sa achitati onorariul pentru consultanta on line in cuantum de 100 lei in contul

   IBAN  RO12RNCB0278000439710011 , BCR Sucursala Serban Voda, Bucuresti. Titular: Leon Carmen Mirela, reprezentand consultanta juridica.

   Nu acordam consultatii juridice gratuite!

 • musescu manuela

  Bună ziua! Vă rog frumos să mă ajutați in următoarea problemă:in vecin a ingradit terenul lui si a cuprins in ingradire si terenul meu pe care l_a si cultivat timp de 30 ani fara a mi da uzufruct.Eu am facut cadastru pr acest teren acum un an si l-am vindut .După asta m-a dat in judecată sub motivul că din greșeală am cuprins in cadastru si am vindut si terenul lui.Se are că intradevar este o greseala a primariei ca nu a verificat bine situatia terenurilor cin d a eliberat anexa1,2.Acum acest vecin ma invinuieste ca am facut intentionat aceasta greseala si ca mi-am ,,fabricat,,actele .Probabil ca voi pierde acest teren dar as vrea sa stiu ce altceva risc vizavi de acuzele reclamanttului avind in vedere ca eu am cerut acte de la primarie nu mi le-am eliberat singura.Va rog sa mi spuneti si daca eu am dreptul ,in cadrul aceluiasi dosar sau in altul separat,sa-i cer reclamantului uzulfruct pt exploarea terenului.Terenul a fost cultivat de reclamant cu pomi fructiferi.Va multumesc anticipat !

 • ioan dobra

  Buna ziua
  Am mostenit un teren de la mama mea , care a fost intabulat in 1993 ( CF veche) pe baza Titlului de proprietate .In toti acesti ani am platit anual impozit la primaria Baia Mare pentru acest teren intravilan dar pe care nu-l pot folosi. In 2019 am facut o documentatie cadastrala pentru Prima inregistrare in CF , pentu care OCPI MM a dat Incheiere de respingere Am facut Cerere de reexaminare si apoi Plangere rezultatul fiind la fel , pe motivul ca exista o suprapunere reala. Aceasta suprapunere se datoreaza unei Sentinte civile a Judecatoriei Baia Mare din 1995 prin care sa Dispus intabularea in CF a dreptului de proprietate a reclamantului RAPBZ impotriva paratului municipiului Baia Mare. In aceasta situatie s-a intabulat un teren in suprafata de 2,3 ha pentru RAPBZ in anul 1995, care se suprapune peste suprafata de 0,29 ha care initial a fost atribuit prin Titlu de proprietate mamei mele , teren carea a fost intabulat in 1993. Intre timp terenul RPABZ a suferit mai multe dezmembrari si comasari dupa care a fost vandut avand acum un alt proprietar.. Ce pot sa fac in acest caz ?.., daca pot cere atribuirea altui teren cu valoare similara sau despagubiri ? VA MULTUMESC ,

 • Ion Anghel

  Buna ziua,
  Am avut in intretinere pe vecina mea in varsta de 84 ani,Urma ca in schimbul ingrijirii sa-mi faca donatie apartamentul dansei.starea de sanatate s-a agravat rapid ,a decedat,si nu am facut actul de donatie.Am vreo posibilitate sa intru in posesia apartamentului ?Mentionez ca are o nepoata in America,dar care in urma discutiilor avute nu-si doreste nimic si renunta in favoarea mea.Multumesc !!!

 • Parvu Susana Georgeta

  Stimata domnule/doamna avocat

  As dori daca se poate o consultatie pentru o problema legata de uzufructul viager, in cazul vinzarii unui imobil, dar nu pot plati cei 150 lei numai in euro sau dolori fiimd in strainatete. Nu aveti deschis cont si in valuta ca sa va pot achita 30 euro ? Daca plateste cineva din tara in locul meu cum trebuie procedat ? As dori sa imi suneti daca pot sa imi recuperez valoarea de 20 % a azufructului viager din pretul de vinzare a imobilului deoarece renuntarea nu s=a facut cu titlu gratuit , iar fiica mea imi cere pretul de vinzare a imobilului desi a folosit banii avind imputernicire pe contul meu in care au intrat banii.

  dun antecontractul de vinzare

  Pretul total de vanzare – cumparare a Imobilului, ferm si irevocabil, stabilit de

  comun acord intre partile contractante pentru intreg Imobilul (Terenul si Constructia

  mai sus identificate), este de 235.000 EUR (doua-sute-trei-zeci-si-cinci-mii-euro), din

  care 70.000 EUR (sapte-zeci-mii-euro) pretul datorat catre Promitentul-Vanzator

  PARVU MIHAI iar 165.000 EUR (una-suta-sase-zeci-si-cinci-mii-euro) pretul datorat

  catre Promitenta-Vinzatoare FORTUNA CAROLINA. In mod expres, Partile stabilesc si

  declara ca acest pret mai sus convenit include si contravaloarea dreptului de uzufruct viager

  la care renunta uzufructuara Parvu Susana Georgeta. Acest pret total ramane neschimbat,

  indiferent de eventuale modificari legislative care ar interveni ulterior semnirii

  Antecontractului cu privire la taxe si/sau impozite datorate de promitentii-Vanzitori in

  legatura cu pretul de vanzare-cumparare a Imobilului, === === seem mmo

  11. Pretul de vanzare-cumparare a Imobilului este convenit in moneda Euro si se va achita

  in moneda Euro de catre Promitentul-Cumparator

  9. Declaratie de renuntare la dreptul de uzufruct: subsemnata PARVU SUSANA

  GEORGETA, cetatean romdn, avind Cod Numeric Personal 2520102120705, domiciliatd in

  | Mun. Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr. 40-44, jud. Cluj, identificatd cu C.l. seria KX nr.

  | 647428 eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 06.01.2009, declar in mod neechivoc cd

  | renun{ in mod irevocabil la dreptul de uzufruct viager inscris in favoarea subsemnatei in

  Cartea Funciara nr. 251384 Cluj-Napoca (provenitd din conversia C.F. nr. 2866 Cluj-Napoca)

  sub C1 din Cartea Funciară, dobandit prin Conventie, in cotă de % parte asupra cotei de sub B3

  de 1/3 parte din imobilele inscrise in Cartea Funciard nr. 251384 Cluj-Napoca (provenite din

  conversia C.F. nr. 2866 Cluj-Napoca). Totodată, subsemnata PARVU SUSANA GEORGETA solicit

  radierea din C.F. nr. 251384 Cluj-Napoca a dreptului de uzufruct viager asupra cotei de sub B3

  notat sub C1 in C.F. nr. 251384 Cluj-Napoca, avédnd in vedere stingerea dreptului de uzufruct

  prin renuntare expresa la acest drept.

  8. Imobilul care face obiectul Antecontractului nu este afectat de alte sarcini in afara de
  | drept de uzufruct viager de sub C1 din Cartea Funciari, in favoarea Dnei. PArvu Susana
  Georgeta, dobandit prin Conventie, in cota de % parte asupra cotei de sub B3 de 1/3 parte
  | din imobilele inscrise in Cartea Funciara. Partile semnatare convin cu privire la faptul ca
  J Imobilul se va instraina liber de orice sarcini catre Promitenta-Cumpiritoare Péter Julia, in
  LY acest sens uzufructuara Parvu Susana Georgeta renuntand prin prezentul act in mod
  irevocabil la acest drept al sau de uzufruct

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti