Blog

Autor av. Carmen Leon | septembrie 12 , 2015 | 0

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iunie 2015 si va intra in vigoare la data de 26 decembrie 2015. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, in conditiile prezentei legi.

Prevederile prezentei legi se bazeaza pe urmatoarele principii:

 1. acordarea unei sanse debitorilor de buna-credinta de redresare a situatiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
 2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor;
 3. sprijinirea iesirii din starea de insolventa a debitorului, inclusiv prin descarcarea de datorii, in conditiile legii, intr-un mod sistematic si rational, astfel incat debitorul sa fie motivat sa faca eforturi pentru a desfasura activitati generatoare de venituri, sa fie facilitata reinsertia acestuia in mediul social si contributia sa la viata economica a comunitatii, conform cu nivelul de pregatire profesionala si experienta acumulata;
 4. maximizarea, printr-o procedura colectiva, a gradului de recuperare a creantelor si a gradului de valorificare a activelor, atunci cand este cazul;
 5. asigurarea, in cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor si a unui tratament egal pentru creditorii de acelasi rang;
 6. recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform aplicabile;
 7. asigurarea unor proceduri de insolventa eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un termen rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu minim de costuri pentru creditori, debitori, institutii si autoritati publice, precum si pentru orice alte entitasi implicate;
 8. asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si cu protejarea datelor cu caracter personal.

Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masura ce acestea devin scadente. Insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadentei, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Prezumtia este relativa;

Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica debitorului persoana fizica ale carei obligatii nu rezulta din exploatarea de catre acesta a unei intreprinderi, in sensul art. 3 din Codul civil, si care:

 1. a) are domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita de cel putin 6 luni anterior depunerii cererii in Romania;
 2. b) este in stare de insolventa, si nu exista o probabilitate rezonabila de a redeveni, intr-o perioada de maximum 12 luni, capabil sa-si execute obligatiile astfel cum au fost contractate, cu mentinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine si pentru persoanele pe care le are in intretinere; probabilitatea rezonabila se apreciaza prin considerarea cuantumului total al obligatiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate fata de nivelul de pregatire profesionala si expertiza ale debitorului, precum si la bunurile urmaribile detinute de acesta;
 3. c) cuantumul total al obligatiilor sale scadente este cel putin egal cu valoarea-prag.

Procedurile prevazute de prezenta lege nu sunt aplicabile debitorului:

 1. a) in cazul caruia a fost inchisa, din motive ce ii sunt imputabile, o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau o procedura simplificata de insolventa cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei;
 2. b) care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, a unei infractiuni de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii;
 3. c) care a fost concediat in ultimii 2 ani din motive ce ii sunt imputabile;
 4. d) care, desi apt de munca si fara un loc de munca sau alte surse de venit, nu a depus diligenta rezonabila necesara pentru a-si gasi un loc de munca sau care a refuzat, in mod nejustificat, un loc de munca propus sau o alta activitate aducatoare de venit;
 5. e) care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca este in stare de insolventa;
 6. f) care a determinat sau a inlesnit ajungerea in stare de insolventa, cu intentie sau din culpa grava. Se prezuma a fi avut acest efect:
 7. contractarea, in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei, a unor datorii care reprezinta cel putin 25% din valoarea totala a obligatiilor, cu exceptia obligatiilor excluse;
 8. asumarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor obligatii excesive prin raportare la starea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor care au contribuit semnificativ la incapacitatea debitorului de a-si plati datoriile, altele decat cele datorate de catre acesta persoanelor cu care a contractat astfel;
 9. efectuarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor plati preferentiale, care au contribuit in mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii;
 10. transferarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, de bunuri sau valori din patrimoniul sau in patrimoniul altei persoane fizice sau juridice in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca prin aceste transferuri va ajunge in stare de insolventa;
 11. incetarea unui contract de munca prin acordul partilor sau prin demisie in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii;
 12. g) care la data formularii cererii de deschidere a unei proceduri de insolventa, potrivit prezentei legi, are deja deschisa o alta procedura de insolventa.

Formele procedurii de insolventa

Procedurile de insolventa reglementate de prezenta lege sunt:

 1. a) procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor;
 2. b) procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active;
 3. c) procedura simplificata de insolventa.

Deschiderea procedurii de insolventa pe baza planului de rambursare are ca efect suspendarea provizorie a executarii silite incepute, pentru o perioada de trei luni, cu exceptia situatiei in care instanta decide prelungirea acestei perioade, daca astfel situatia financiara a datornicului ar deveni iremediabil compromisa. Va fi numit un administrator al procedurii falimentului care va intocmi tabelul creantelor si planul de rambursare a datoriilor, prin care va propune achitarea acestoraO serie de datorii nu pot fi esalonate, reduse ori sterse in cadrul procedurilor de insolventa, cum ar fi obligatiile legale sau conventionale de intretinere sau obligatiile rezultate din atragerea raspunderii penale si contraventionale;

Durata de executare a planului este de cinci ani, cu posibilitate de prelungire cu inca un an.

In ceea ce priveste terminologia, multe dintre notiunile pe care le uziteaza acest act normativ, sunt aproximativ identice cu cele din procedura insolventei comerciale. Insa, sunt anumiti termeni specifici, cum ar fi: bunurile neurmaribile (bunuri care nu pot fi valorificate de creditori, insesizabile); o expresie destul de interesanta cu consecinte juridice deosebite este notiunea de creditor inrudit cu debitorul (sot/sotie, persoana fizica care locuieste impreuna cu debitorul, logodnic sau concubin), adica legea da eficienta acestor calitati ale persoanelor, in sensul ca daca exista un fel de convietuire si o coproprietate asupra anumitor bunuri, aceste persoane care locuiesc impreuna, au inclusiv legitimare procesuala activa.

Initierea procedurii de insolventa

(1) Debitorul aflat in stare de insolventa, poate depune la comisia de insolventa o cerere de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(2) In cazul in care debitorul considera ca situatia sa financiara este iremediabil compromisa si un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat si pus in executare, acesta poate solicita direct instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active.

Organele care aplica procedura de insolventa sunt: comisia de insolventa si administratorul procedurii, instantele judecatoresti si lichidatorul.

Comisia de insolventa este organul administrativ la nivel teritorial care:

indeplineste atributii decizionale, de control si supraveghere, prevazute de prezenta lege, in procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare,  indeplineste atributiile de supraveghere prevazute de prezenta lege, in derularea procedurii de insolventa simplificata;

indeplineste atributiile de indrumare, control si supraveghere, in perioada post-inchidere procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, fiind sprijinita in indeplinirea acestora de lichidator.

(1) Administratorul procedurii administreaza procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, sub controlul comisiei de insolventa.

(2) Administratorul procedurii este desemnat de comisia de insolventa dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

Cererile/actiunile din procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, contestatiile impotriva deciziilor comisiei de insolventa prevazute de prezenta lege si cererile de eliberare de datorii sunt de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie si-a avut domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita debitorul cel putin 6 luni anterior datei sesizarii instantei.

Lichidatorul administreaza procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, sub controlul instantei judecatoresti, si indeplineste atributiile de supraveghere prevazute de prezenta lege pentru perioada post-procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolventa. El este desemnat de instanta.

Procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

(1) Debitorul depune cererea de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor la comisia de insolventa competenta.

(2) Cererea poate fi formulata si de catre ambii soti, iar procedura va fi comuna acestora, fiind elaborat un singur plan de rambursare sau, dupa caz, doua planuri de rambursare corelate. Independent de regimul matrimonial aplicabil, daca sotii au si bunuri sau obligatii comune ori sunt codebitori ai aceleiasi obligatii, cererea de deschidere a procedurii insolventei este depusa de sotul debitor doar cu consimtamantul celuilalt sot.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si logodnicului sau persoanei cu care debitorul convietuieste, daca au bunuri dobandite in coproprietate ori sunt codebitori ai aceleiasi obligatii.

(4) Cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii prevazute la alin. (1), debitorul notifica intentia sa de deschidere a procedurii fiecarui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigura confirmarea primirii.

(5) Cererea debitorului este un formular tipizat care cuprinde date si informatii referitoare la:

 1. a) motivele care au condus la ajungerea in stare de insolventa;
 2. b) numele/denumirea creditorilor, domiciliul/sediul social al acestora, valoarea si tipul creantei: certe sau sub conditie, scadente sau nescadente, aratandu-se suma si, daca este cazul, dreptul sau cauza de preferinta;
 3. c) actiunile judiciare impotriva averii debitorului, inclusiv, daca este cazul, procedurile de executare silita incepute, masuri asiguratorii aplicate;
 4. d) demersuri de renegociere extrajudiciara a anumitor datorii intreprinse de debitor anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei;
 5. e) statutul civil;
 6. f) statutul profesional;
 7. g) cuantumul veniturilor din munca si al celor asimilate acestora, al sumelor de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale ori reprezentand o alta categorie de prestatii sociale, precum si a oricaror alte venituri, inclusiv venituri cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala si dividende incasate intr-o perioada de 3 ani anterior depunerii cererii, precum si schimbarile previzionate ale veniturilor in urmatorii 3 ani;
 8. h) bunurile debitorului, incluzand bunurile aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, cu precizarea altor drepturi reale decat dreptul de proprietate pe care debitorul le detine asupra bunurilor altor persoane;
 9. i) conturile deschise la institutiile de credit sau la societatile de investitii financiare de catre debitor, precum si conturile prin care debitorul isi ruleaza disponibilitatile financiare sau de investitii, precum si disponibilul din aceste conturi;
 10. j) creante al caror titular este debitorul, precum si orice drepturi reale, altele decat dreptul de proprietate, pe care debitorul le detine asupra bunurilor altor persoane;
 11. k) actele cu titlu gratuit, precum si tranzactiile de peste 10 salarii minime pe economie incheiate in ultimii 3 ani anterior formularii cererii;
 12. l) numele persoanelor carora debitorul le presteaza intretinere in mod curent si titlul cu care aceasta este prestata si, daca este cazul, numele persoanelor care contribuie, impreuna cu debitorul, la prestarea acestei intretineri;
 13. m) litigiile in curs sau finalizate in care debitorul este sau a fost parte, care ar putea sa afecteze in orice fel patrimoniul acestuia;
 14. n) mentiunea ca nu a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii prevazute la art.88, a infractiunii de evaziune fiscala, a infractiunilor de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii ori ca a intervenit reabilitarea pentru astfel de condamnari, impreuna cu inscrisurile doveditoare;
 15. o) mentiunea ca nu a beneficiat de o eliberare de datorii reziduale, potrivit prezentei legi, in ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, respectiv ca nu a facut obiectul unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor ori de lichidare de active, care a fost inchisa din motive imputabile acestuia, in ultimii 5 ani anterior depunerii cererii;
 16. p) daca este cazul, denumirea societatilor la care debitorul a avut calitatea de asociat unic, administrator sau asociat/actionar in ultimii 2 ani anterior introducerii cererii, numarul sau procentul actiunilor/partilor sociale/partilor de interes detinute;
 17. q) daca este cazul, calitatea de persoana fizica autorizata, titular al unei intreprinderi individuale sau membru al unei intreprinderi familiale detinuta in ultimii 2 ani anterior introducerii cererii;

In termen de 30 de zile de la primirea cererii, comisia de insolventa isi verifica, din oficiu, competenta teritoriala, analizeaza cererea si actele depuse in sustinerea acesteia si, dupa ascultarea debitorului si informarea acestuia cu privire la efectele procedurii, emite, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege.

 1. a) o decizie de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin care desemneaza si un administrator al procedurii si in care indica si daca sunt necesare masuri provizorii; sau
 2. b) o decizie prin care constata ca situatia financiara a debitorului este iremediabil compromisa si prin care, numai dupa obtinerea acordului debitorului, sesizeaza instanta pentru deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, in cazul in care debitorul are bunuri si/sau venituri urmaribile.

Comisia de insolventa respinge cererea si in cazul in care debitorul are bunuri valorificabile, din al caror pret se poate acoperi totalitatea creantelor sau cuantumul datoriilor ce ar ramane neplatite este mai mic decat valoarea-prag.

La data emiterii deciziei de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii insolventei, se suspenda provizoriu, de drept, executarile silite incepute potrivit averii debitoriului. Decizia se comunica de indata executorului judecatoresc.

Suspendarea executarii silite, ca masura provizorie, dureaza pana cel mai tarziu la data aprobarii planului sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a sentintei prin care se solutioneaza cererea de confirmare a planului sau pana la expirarea termenului de formulare a cererii de confirmare a planului. Perioada suspendarii nu poate depasi 3 luni, cu exceptia situatiei in care instanta a incuviintat prelungirea suspendarii provizorii, pentru durate de pana la 3 luni, daca in lipsa acestei masuri situatia financiara a debitorului ar deveni iremediabil compromisa, existand un risc cert ca planul de rambursare a datoriilor sa nu se poata realiza.

Suspendare de drept. De la data aprobarii planului de rambursare se suspenda de drept toate masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra patrimoniului debitorului.

Situatia contractelor in curs de derulare este exact aceeasi situatie cu cea din dreptul comun al insolventei. Contractele in derulare la data admiterii in principiu a deschiderii procedurii se considera mentinute, art. 1.417 din Codul civil nefiind aplicabil.

Deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active are urmatoarele efecte:

 1. a) debitorul nu isi mai poate exercita dreptul de dispozitie asupra bunurilor urmaribile si veniturilor urmaribile din averea sa;
 2. b) se suspenda de drept executarile silite individuale impotriva averii debitorului, daca suspendarea nu a operat anterior, ca efect al unei proceduri de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor;

Daca in termen de 3 ani de la pronuntarea hotararii privind eliberarea de datorii, se descopera ca debitorul a incheiat acte in frauda creditorilor anterior procedurii de insolventa sau pe durata acesteia, orice creditor poate solicita instantei revocarea beneficiului eliberarii de datoriile reziduale.

Daca debitorul decedeaza dupa deschiderea procedurii judiciare de insolventa de lichidare, daca toti creditorii isi exprima acordul, procedura continua cu mostenitorii.

Debitorul beneficiar al unei proceduri de insolventa prevazuta de prezenta lege, care, din motive imputabile, a determinat inchiderea acesteia, nu va mai putea formula, in termen de 5 ani de la data inchiderii, o noua cerere de deschidere a procedurii.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Camera Deputatilor.


	
				

Autor av. Carmen Leon | septembrie 12 , 2015 | 0

Ca forme specifice ale răspunderii juridice, răspunderea penală şi răspunderea civilă delictuală sunt instituţii juridice distincte reglementate de legea penală şi, respectiv, de legea civilă, având temeiuri, regimuri şi funcţii diferite, insa între cele două feluri de răspundere exista mai multe puncte de contact şi o oarecare întrepătrundere.  Răspunderea penală presupune săvârşirea unei fapte ilicite prevăzute de legea penală, în timp ce răspunderea civilă delictuală se angajează ori de câte ori, printr-o faptă ilicită săvârşită de o persoană, se cauzează un prejudiciu material sau moral unei alte persoane.

Dacă fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu constituie în acelaşi timp şi infracţiune va fi angajată atât răspunderea civilă delictuală, cât şi răspunderea penală. In aceste cazuri, acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere a persoanelor care au săvârşit infracţiuni în scopul aplicării pedepsei prevăzute de lege, în timp ce acţiunea civilă, dimpotrivă, va avea ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune.

Acţiunea civilă poate fi alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă (art. 19-26 C. pr. pen.) sau poate fi formulată separat, în faţa instanţei civile, dacă persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, dacă procesul penal a fost suspendat sau dacă instanţa penală, prin hotărâre rămasă definitivă, a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă (art. 27-28 C. pr. pen.). In alte cazuri organul de cercetare penala, considera ca fapta pe care a savarsit-o invinuitul nu intruneste elementele constitutive ale unei fapte penale, ci este un litigiu de natura civila, „sugerand” partii vatamate o actiune in raspundere civila delictuala, respectiv o Actiune in pretentii, in instanta civila.

Răspunderea civila delictualăOrice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

Din prevederile legale, rezulta ca, pentru angajarea raspunderii civile delictuale, se cer a fi intrunite cumulativ patru conditii, si anume:
1.existenta unui prejudiciu;
2.existenta unei fapte ilicite;
3.existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;
4.existenta vinovatiei celui ce a cauzat prejudiciul, constand in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

Stingerea dreptului la acţiunea în răspundere penală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea în răspundere civilă delictuală şi invers, stingerea acţiunii în răspundere civilă nu atrage şi stingerea acţiunii penale, când fapta ilicită cauzatoare de prejudicii este şi infracţiune.

Procese castigate de cabinetul nostru:

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000240617&id_inst=4

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti